หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-044ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการอ่านความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะสามารถทําความเข้าใจกับใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรและจะต้องสามารถปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050221 อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร 1.1 อธิบายค่า และ Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 050221.01 84887
050221 อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร 1.2 อธิบายหลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า 050221.02 84888
050221 อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร 1.3 อ่านใบสั่งงานและการผลิตตามที่กำหนด 050221.03 84889
050221 อ่านใบสั่งงานของการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร 1.4 อธิบายวิธีขั้นตอนการประกอบใบสั่งงานด้วยเครื่องจักร 050221.04 84890
050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.1 ปรับตั้ง Glue Dispenser Machine 050222.01 84891
050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 ปรับตั้ง Solder Printer Machine 050222.02 84892
050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.3 ปรับตั้ง Chip / ICMounter 050222.03 84893
050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.4 ปรับตั้ง Reflow Oven 050222.04 84894
050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.5 ปรับตั้ง Axial Insertion machine 050222.05 84895
050222 ปรับตั้ง(Set Up)เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1.6 ปรับตั้ง Radial Insertion Machine 050222.06 84896

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เบื้องต้นในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การอ่านใบสั่งงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร

2. ทักษะการใช้เครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Glue Dispenser Machine

4. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Solder Printer Machine

5. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Chip / IC Mounter

6. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Reflow Oven

7. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Axial Insertion machine

8. ทักษะการปรับตั้งเครื่องจักร Radial Insertion Machine

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า

2. มีความรู้ด้าน Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Resistor, Condenser,Varistor, Switch, Transformer, Relay )

3. ความรู้ด้านหลักการขั้นตอนการประกอบใบสั่งงานด้วยเครื่องจักร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา 

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุ Specification ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการของไฟฟ้าสถิต, สนามไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจําเป็นสําหรับการทําหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

     ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์ Electronics devices (Resistor, Condenser, Varistor, Switch, Transformer, Relay) ตามที่กําหนดไว้ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

     - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ