หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-2-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ตรวจสอบประกอบอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB หลังจากการประกอบเสร็จสิ้น และสามารถปรับแต่งชิ้นงานที่ได้จากการการประกอบได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050411 ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis 1.1 ตรวจสอบการขันยึดสกรู 050411.01 84919
050411 ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis 1.2 ตรวจสอบการติดตั้ง Toggle switch,terminal 050411.02 84920
050411 ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis 1.3 ตรวจสอบการ wiring cable ระหว่างอุปกรณ์ 050411.03 84921
050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.1 ตรวจสอบระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 050412.01 84922
050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.2 ตรวจสอบการวางตำแหน่ง chip resistorกับ land 050412.02 84923
050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.3 ตรวจสอบการหักงอ lead wire และ anneal copper wire 050412.03 84924
050412 ตรวจสอบประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.4 ตรวจสอบการบัดกรีตามพื้นผิวที่เชื่อมต่อ 050412.04 84925
050413 ตรวจสอบการประกอบด้วย Inspection Test 1.1 ตรวจสอบการประกอบด้วย Visual Inspection 050413.01 84926
050413 ตรวจสอบการประกอบด้วย Inspection Test 1.2 ตรวจสอบการประกอบด้วย Function Inspection 050413.02 84927
050413 ตรวจสอบการประกอบด้วย Inspection Test 1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ 050413.03 84928
050414 ปรับแต่งชิ้นงานการประกอบ 1.1 ปรับแต่งแก้ไขชิ้น จุดบัดกรี ตำแหน่งอุปกรณ์ Touch up ชิ้นงานด้วยหัวแร้ง 050414.01 84929
050414 ปรับแต่งชิ้นงานการประกอบ 1.2 ปรับแต่งแก้ไขวงจร ให้มี Functionการทำงานเป็นไปตามคุณสมบัติของชิ้นงาน 050414.02 84930

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทักษะในด้านการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การตรวจสอบระยะในการยึดติดตั้ง องศาและมุมที่ถูกต้องในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลง
บน Chassis

2. ทักษะการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis

3. การตรวจสอบระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (lead wire และ
anneal copper wire ) ที่ติดตั้งลงบน PCB

4. ทักษะการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB

5. การปรับแต่งชิ้นงานด้วยความละเอียดและเรียบร้อยหลังการประกอบและปรับแต่งงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการในการปรับแต่ง และขันยึดอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

2. ความรู้ด้านการตรวจสอบและประเมินชิ้นงานด้วยสายตา ( Visual Inspection )


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา

    1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพ
การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ได้อย่างถูกต้อง

    2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพ
การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสืลงบน PCB ได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

    ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายระยะการบิดงอขาและการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวม
ไปถึงความรู้ด้านการวางตําแหน่ง chip resistor กับ land 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ