หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-2-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ลงบนแผ่น PCB ได้ตามแบบการประกอบที่กําหนดซึ่งจะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการประกอบ รวมถึงการอ่านแบบการประกอบและทําตามแบบได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050311 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องลงบน Chassis 1.1 อ่านแบบ Chassis assembly drawing 050311.01 84904
050311 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องลงบน Chassis 1.2 ติดตั้ง Toggle switch, Terminalด้วยการขันยึด 050311.02 84905
050311 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องลงบน Chassis 1.3 บัดกรี Cable Wiring และบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บน Chassis 050311.03 84906
050312 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือ ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.1 อ่านแบบ Print board assembly drawing 050312.01 84907
050312 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือ ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.2 ติดตั้ง Resiste, Diode, transistor,Condensor, Relay, IC 050312.02 84908
050312 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือ ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.3 ติดตั้ง Square chip resister แบบ SMT 050312.03 84909
050312 ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือ ลงบน Print Circuit Board (PCB) 1.4 Wiring และบำรุงรักษาเครื่องมือด้วย vinylelectric wire 050312.04 84910

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เบื้องต้นในด้านสัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้เครื่องมือในการประกอบ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การอ่านแบบ Chassis assembly drawing จากใบสั่งงานที่ใช้ในการประกอบ

2. การติดตั้ง Toggle switch, Terminal ด้วยการขันยึดด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง

3. การ Wiring สายไฟ cable และ บัดกรี เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บน Chassis

4. การอ่านแบบ Print board assembly drawing จากใบสั่งงานที่ใช้ในการประกอบ

5. ทักษะการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis

6. ทักษะการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB (Resiste, Diode,transistor ,Condensor, Relay, IC )

7. ทักษาะการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ด้านแบบและสัญญลักษณ์บน Chassis assembly drawing

     1.1 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ Toggle switch , terminal

     1.2 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ wiring cable ระหว่างอุปกรณ์

2. มีความรู้ด้านการอ่านแบบ Print board assembly drawing

     2.1 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ chip resistor

     2.2 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ (Resiste,Diode, transistor,Condensor, Relay,IC)

3. หลักการการประกอบอุปกรณ์และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบอุปกรณ์                   อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis ได์อย่างถูกต้อง

    2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบอุปกรณ์                   อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB ได้อย่างถูกต้อง

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

     ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์อ่านสัญลักษณ์และเลือกอุปกรณ์เพื่อการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Chassis รวมไปถึงการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน PCB ตามแบบที่กําหนดไว้ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

     - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับ