หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-2-041ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้น 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการระบุสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประกอบตามใบสั่งงานหรือแบบที่ได้รับในการประกอบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
050211 อ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ 1.1 ระบุสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์ 050211.01 84877
050211 อ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ 1.2 บอกการทำงานของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ 050211.02 84878
050211 อ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ 1.3 ระบุขั้นตอนการประกอบตามใบสั่งงาน 050211.03 84879
050211 อ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สำหรับการประกอบ 1.4 อ่านแบบภาพประกอบ 050211.04 84880
050212 เตรียมอุปกรณ์ Electronic Devices ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด 1.1 เตรียมแผ่น PCB 050212.01 84881
050212 เตรียมอุปกรณ์ Electronic Devices ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด 1.2 เตรียมอุปกรณ์ประกอบ Chassis 050212.02 84882
050212 เตรียมอุปกรณ์ Electronic Devices ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด 1.3 เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบการประกอบ 050212.03 84883
050213 เตรียมเครื่องมือในการประกอบที่จำเป็น ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด 1.1 เตรียมเครื่องมือจับยึดแผ่น PCB 050213.01 84884
050213 เตรียมเครื่องมือในการประกอบที่จำเป็น ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด 1.2 เตรียม หัวแร้ง ตะกั๋วบัดกรี เครื่องดูดตะกั๋ว 050213.02 84885
050213 เตรียมเครื่องมือในการประกอบที่จำเป็น ตามแบบ และ Specification ที่กำหนด 1.3 เตรียมระบบดูดอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัย 050213.03 84886

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เบื้องต้นในด้านสัญลักษณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การอ่านแบบ Drawing และใบสั่งงานที่ใช้สําหรับการประกอบ

2. การเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จําเป็นในการประกอบตามแบบที่กําหนด

3. ทักษะการเตรียมเครื่องมือในการประกอบ เช่น หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดตะกั่ว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ด้านสัญลักษณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์

     1.1 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ ชิ้นส่วนเลเซอร์, ชิ้นส่วนผลึกเหลว, ชิ้นส่วน Oscillator

     1.2 ความรู้สัญลักษณ์และหน้าที่ของ Resister, Diode, transistor, Condenser, Relay, IC 

2. ความรู้ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบ

3. หลักการด้านความปลอดภัยในการทํางาน

4. มีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุทักษะการเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือในการ             ประกอบได้อย่างถูกต้อง

    2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมระบบดูดอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง           รวมทั้งการจัดสภาวะแวดล้อมในการทํางานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

     ต้องการทักษะความรู้เรื่องความหมายของสัญลักษณ์เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือก่อนเริ่มปฏิบัติงานและการตรวจสอบตามเอกสารการประกอบตามที่กําหนดไว้ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

     - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับ