หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-040ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class Training การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการการปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040621 เตรียมการสอน 1.1 เตรียมแผนการสอน 040621.01 84859
040621 เตรียมการสอน 1.2เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 040621.02 84860
040621 เตรียมการสอน 1.3เตรียมแบบประเมินผลการสอน 040621.03 84861
040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนในชั้นเรียน 040622.01 84862
040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.2ใช้สื่อประกอบการสอน 040622.02 84863
040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 040622.03 84864
040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.4 ลำดับความรู้ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก 040622.04 84865
040622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน 040622.05 84866
040623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 040623.01 84867
040623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.2ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้ 040623.02 84868

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class Training การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สร้างความสนใจในบทเรียน

2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน

3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

4. การประเมินผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ทฤษฎีการเรียนรู้

2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ

3. การเลือกใช้สื่อการสอน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน ด้วยวิธีการสอนแบบต่างๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล

     (ก) คําแนะนํา

          การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด

     (ข) คําอธิบายรายละเอียด

          1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วย                    ตนเองเป็นต้น

         2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่                สําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้

     2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
ยินดีต้อนรับ