หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 5
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องจักร เช่น ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลังและระบบหล่อลื่น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040511 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.1 ปรับปรุงระบบต้นกำลัง 040511.01 84846
040511 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.2 ปรับปรุงระบบส่งกำลัง 040511.02 84847
040511 ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.3 ปรับปรุงระบบหล่อลื่น 040511.03 84848

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้ในการปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องจักร เช่น ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง และระบบหล่อลื่น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการปรับปรุงระบบต้นกําลังของเครื่องจักร

2. ทักษะในการปรับปรุงระบบส่งกําลังของเครื่องจักร

3. ทักษะในการปรับปรุงระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบต้นกําลังของระบบการทํางานของเครื่องจักร

2. ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบส่งกําลังของระบบการทํางานของเครื่องจักรมาตรฐานอาชีพและ           คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

3. ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบหล่อลื่นของระบบการทํางานของเครื่องจักร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         ไม่มี

     (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

         เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่องจักร


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงระบบต้นกําลัง

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงระบบส่งกําลัง

     3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงระบบหล่อลื่น

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

     1. การปรับปรุงระบบต้นกําลัง

     2. การปรับปรุงระบบส่งกําลัง

     3. การปรับปรุงระบบหล่อลื่น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. ข้อสอบข้อเขียน 

          - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

          - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

     2. สาธิตการปฎิบัติงาน

          - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

     3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ