หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงและการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1.1 ข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบำรุง 040221.01 84784
040221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1.2 ข้อมูลผู้จำหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ ราคาชิ้นส่วนอะไหล่ 040221.02 84785
040221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1.3 ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี 040221.03 84786
040222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.1 วางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 040222.01 84787
040222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.2 วางแผนปริมาณงานการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 040222.02 84788
040222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.3 วางแผนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 040222.03 84789
040222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.4 วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 040222.04 84790

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูล
งบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงและการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน
ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูล
งบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุง

2. ทักษะการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิง
พยากรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรูปเกี่ยวกับสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง

2. ความรูปเกี่ยวกับข้อมูลผู้จําหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ ราคาชิ้นส่วนอะไหล่

3. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปี

4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน กําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการ
ซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุง

2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. การรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง

2. อธิบายข้อมูลผู้จําหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อ ราคาชิ้นส่วนอะไหล่

3. อธิบายข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปี

4. วางแผนงาน กําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ ในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ


- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฎิบัติงาน


- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ