หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-037ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ OJT การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการการปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040611 เตรียมการสอน 1.1 เตรียมแผนการสอน 040611.01 84849
040611 เตรียมการสอน 1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 040611.02 84850
040611 เตรียมการสอน 1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน 040611.03 84851
040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.1 สอนด้วยวิธีการตามหลักการสอนหน้างาน (OJT) 040612.01 84852
040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างได้ผล 040612.02 84853
040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ครอบคลุมวัตถุ ประสงค์ 040612.03 84854
040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.4 ลำดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดจากง่ายไปยาก 040612.04 84855
040612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน 040612.05 84856
040613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 040613.01 84857
040613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินหลังการฝึกอบรมอย่างได้ 040613.02 84858

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ OJT การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านการสอน รวมถึงประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สร้างความสนใจในการเรียน

2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน

3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

4. ประเมินผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ทฤษฏีการเรียนรู้

2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ

3. การเลือกใช้สื่อในการสอน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ความรู้ที่จําเป็นในการทำงาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้างาน ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล

     (ก) คําแนะนํา

          การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กําหนด

     (ข) คําอธิบายรายละเอียด

          1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทํางาน การสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน

          2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สำคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้ 

     2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
ยินดีต้อนรับ