หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-036ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์การติดตั้งอุปกรณ์การปรับตั้งอุปกรณ์การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร เพื่อการซ่อมบํารุง รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง สรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุงและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัยและแนะนําข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง 1.1 ควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040431.01 84836
040431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง 1.2 ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040431.02 84837
040431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง 1.3 ควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040431.03 84838
040431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง 1.4 ควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040431.04 84839
040432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง 1.1 สรุปรายงานการซ่อมบำรุง 040432.01 84840
040432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง 1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง 040432.02 84841
040432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง 1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง 040432.03 84842
040433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง 1.1 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง 040433.01 84843
040433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง 1.2 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย 040433.02 84844
040433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง 1.3 แนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง 040433.03 84845

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

   มีความรู้ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร เพื่อการซ่อมบํารุง รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง
สรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อม
บํารุงและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัยและแนะนํา
ข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการควบคุมถอดเปลี่ยน การติดตั้ง การปรับตั้ง และการซ่อมอุปกรณ์ในระบบการ
ทํางานของเครื่องจักร

2. ทักษะการสรุปรายงานการซ่อมบํารุงบอกจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง วิธีการ
ตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง

3. ทักษะการแนะนําวิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องวิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัยและแนะนําข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการควบคุมผู้ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงของเครื่องจักร

2. ความรู้ด้านการรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง

3. ความรู้เรื่องจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง


4. ความรู้เรื่องวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง

5. ความรู้ด้านการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย

6. ความรู้เรื่องข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร

    2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

   1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน

   2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง

   3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

   1. ต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ การปรับตั้งอุปกรณ์ และ
การซ่อมอุปกรณ์ในระบบการทํางานของเครื่องจักร

   2. ต้องรายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบํารุง สรุปรายงานการซ่อมบํารุง บอกจุดตรวจที่
สําคัญในการซ่อมบํารุง และวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สําคัญในการซ่อมบํารุง

   3. ต้องแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุง วิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้อง วิธีการซ่อมบํารุงที่ปลอดภัย
และแนะนําข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน   เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ