หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-035ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุง รายวัน /รายเดือน /รายปี รวมทั้งการวางแผนการซ่อมบํารุงของระบบและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักร 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040211 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงราย วัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.1 บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบการทำงานของเครื่องจักร 040211.01 84775
040211 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงราย วัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.2 บอกรอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040211.02 84776
040211 วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงราย วัน/รายเดือน/รายปีของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.3 บอกวิธีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040211.03 84777
040212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบการทำ งานของเครื่องจักร 1.1 บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040212.01 84778
040212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบการทำ งานของเครื่องจักร 1.2 ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 040212.02 84779
040212 วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบการทำ งานของเครื่องจักร 1.3 บอกวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบการทำงานของเครื่องจักร 040212.03 84780
040213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.1 บอกวิธีการจัดซื้ออะไหล่ 040213.01 84781
040213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.2 บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่ 040213.02 84782
040213 วางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.3 บอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ 040213.03 84783

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

   มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุง, บอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ,
รอบเวลาการทํางานของอุปกรณ์ในระบบ, บอกวิธีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบ, บอกรายการ
อุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุงในระบบ รวมทั้งการประเมินระยะเวลาในการซ่อมบํารุงระบบ, บอกวิธีการเบิกอะไหล่ เพื่อการซ่อมบํารุงของระบบ, บอกวิธีการจัดซื้อ การจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี

2. ทักษะในการวางแผนการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร

3. ทักษะในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร

4. ทักษะวางแผนการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รอบเวลาการทํางานของอุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบ
การทํางานของเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี

2. มีความรู้เกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมบํารุง และวิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการ
ซ่อมบํารุงเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักร

3. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้ออะไหล่ วิธีการจัดเก็บอะไหล่ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ
เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมบํารุงรักษาการทํางานของเครื่องจักร

2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน


เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานการ
ซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา


1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงรายวัน/
รายเดือน/ รายปี ของระบบการทํางานของเครื่องจักรได้

2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการวางแผนการซ่อมบํารุงของระบบการทํางาน
ของเครื่องจักรได้

3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดในการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง
ระบบการทํางานของเครื่องจักรได้

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. ต้องการทักษะความรู้เรื่องวางแผนการซ่อมบํารุงรักษา ก่อนเริ่มใช้งานและการตรวจสอบ
ตามเอกสารการตรวจสอบที่กําหนดไว้ได้

2. บอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รอบเวลาการทํางานและวิธีการตรวจสอบของระบบการทํางานของ
เครื่องจักร

3. ต้องบอกรายการอุปกรณ์ ระยะเวลาในการซ่อมบํารุงระบบการทํางานของเครื่องจักรและ
วิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง

4. ต้องบอกวิธีการจัดซื้อ วิธีการจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บเพื่อการซ่อมบํารุง

5. ต้องการทักษะความรู้เรื่องจัดการการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ