หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-034ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งและประกอบเครื่องจักรกล ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่น) การทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร (ชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุม) และการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของเครื่องจักร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบต้นกำลัง 040111.01 84763
040111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบส่งกำลัง 040111.02 84764
040111 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบหล่อลื่น 040111.03 84765
040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.1 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดแหล่งจ่ายไฟ 040112.01 84766
040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของสวิทซ์ 040112.02 84767
040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของรีเลย์ 040112.03 84768
040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.4 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของชุดควบคุม 040112.04 84769
040112 วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำ งานของระบบไฟฟ้าควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.5 วิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของวงจรไฟฟ้าควบคุม 040112.05 84770
040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.1 บอกลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบการทำงานของเครื่องจักร 040113.01 84771
040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.2 อธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 040113.02 84772
040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.3 ปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องจักร 040113.03 84773
040113 แก้ไขปัญหาของระบบการทำงานของเครื่องจักร 1.4 ทดสอบการทำงานหลังการแก้ไข 040113.04 84774

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

   มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบต้นกําลัง, ระบบ
ส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร การทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุด
ควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร และการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของ
เครื่องจักร 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่น
ของเครื่องจักร


2. ทักษะวิเคราะห์ความผิดปกติในการทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์,
รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร


3. ทักษะการลําดับขั้นตอนการทํางาน, หน้าที่การทํางานของอุปกรณ์, การปรับแต่งระบบและ
การทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการซ่อมบํารุงรักษาระบบการทํางานของเครื่องจักร

2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบการทํางานของเครื่องจักร (ระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่น)

3. ความรู้ด้านการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบไฟฟ้าควบคุม (ชุด
แหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุม)

4. ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของเครื่องจักร (ขั้นตอนการทํางาน, หน้าที่
การทํางานของอุปกรณ์, การปรับแต่ง และทดสอบการทํางาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แบบฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของ
เครื่องจักร

    2. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของ
ระบบการทํางานของเครื่องจักร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของเครื่องจักร


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา


1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของ
ระบบการทํางานของเครื่องจักรได้

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทํางานของระบบไฟฟ้า
ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักรได้

3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุรายละเอียดการแก้ไขปัญหาของระบบการทํางานของ
เครื่องจักรได้

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของระบบต้นกําลัง, ระบบส่งกําลัง, ระบบหล่อลื่นของการ
ทํางานของเครื่องจักร

2. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบไฟฟ้าควบคุมชุดแหล่งจ่ายไฟ, สวิทซ์, รีเลย์, ชุดควบคุม, วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักร

3. การแก้ไขปัญหา การปรับแต่งระบบและการทดสอบระบบการทํางานของเครื่องจักร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฎิบัติงาน


- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน


3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ