หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-030ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class Training เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030621 เตรียมการสอน 1) เตรียมแผนการสอน 030621.01 84753
030621 เตรียมการสอน 2) เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 030621.02 84754
030621 เตรียมการสอน 3) เตรียมแบบประเมินผลการสอน 030621.03 84755
030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.1 สอนตามหลักการ In Class Training 030622.01 84756
030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน 030622.02 84757
030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.3 ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์ 030622.03 84758
030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก 030622.04 84759
030622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน 030622.05 84760
030623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1) ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก 030623.01 84761
030623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 2) ควบคุมบทเรียนตามแผน 030623.02 84762

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ In Class Training


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สร้างความสนใจในบทเรียน

2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน

3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

4. การประเมินผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ทฤษฎีการเรียนรูู้

2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ

3. การเลือกใช้สื่อการสอน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน 

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน ด้วยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล

     (ก) คําแนะนํา 

          การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด

     (ข) คําอธิบายรายละเอียด

         1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆเช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียน             รู้ด้วยตนเองเป็นต้น

        2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะ               และความรูที่สําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้ 

     2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น ยินดีต้อนรับ