หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-029ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและปรับปรุงระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    มีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม เลือก CPU จากขนาดการควบคุม (จํานวน Input/ Output) และจากฟังก์ชั่นที่จําเป็นในอุปกรณ์เป้าหมายการควบคุม ออกแบบตู้ควบคุมที่มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน ออกแบบการเดินสายไฟภายในและภายนอกตู้ควบคุม การสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ กับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การสื่อสารทั่วไป วิธีการรับ-ส่งข้อมูล เลือกชนิดของสื่อนําสัญญาณ อธิบายอุปกรณ์เชื่อมต่อขั้นสูง การ I/O Refresh processing การ Interruption processing เขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา Instruction List (IL) และภาษา Structured Text (ST) และสามารถปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม PLC พร้อมทั้งตรวจสอบหลังการแก้ไข

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030511 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC 1) เลือก CPUจากขนาดการควบคุม (จำนวน Input/ Output) ตามคุณสมบัติที่กำหนด 030511.01 84728
030511 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC 2) ออกแบบเลือก CPU จากฟังก์ชั่นที่จำเป็นในอุปกรณ์เป้าหมายการควบคุม 030511.02 84729
030511 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC 3) ออกแบบตู้ควบคุมที่มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน 030511.03 84730
030511 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC 4) ออกแบบการเดินสายไฟภายในตู้ควบคุม 030511.04 84731
030511 ออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC 5) ออกแบบการเดินสายไฟภายนอกตู้ควบคุม 030511.05 84732
030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน 1) อธิบายการสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์กับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 030512.01 84733
030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน 2) อธิบายการสื่อสารทั่วไป 030512.02 84734
030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน 3) อธิบายวิธีการรับ-ส่งข้อมูล 030512.03 84735
030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน 4) เลือกชนิดของสื่อนำสัญญาณ 030512.04 84736
030512 ออกแบบระบบสื่อสารภายใน 5) อธิบายอุปกรณ์เชื่อมต่อขั้นสูง 030512.05 84737
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming 1) อธิบายวิธีการI/O Refresh processing 030513.01 84738
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming 2) อธิบายวิธีการ Interruption processing 030513.02 84739
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming 3) อธิบายวิธีการใช้ Sub-routine 030513.03 84740
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming 4) เขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา InstructionList (IL) 030513.04 84741
030513 ปรับปรุงระบบ PLC ด้วยการ Programming 5) เขียนโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา StructuredText (ST) 030513.05 84742

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้า การคํานวนพิกัดของอุปกรณ์ ควบคุมทางไฟฟ้าและการป้องกันสัญญาณรบกวน โครงสร้างคําสั่งของโปรแกรม PLC ขั้นตอนการติดตั้งระบบ
PLC 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะการออกแบบตู้ควบคุมระบบ PLC ในส่วนของ เลือก CPU จากขนาดการควบคุม
(จํานวน Input/ Output ) ตามคุณสมบัติที่กําหนด, ออกแบบเลือก CPU จากฟังก์ชั่นที่
จําเป็นในอุปกรณ์เป้าหมายการควบคุม, ออกแบบตู้ควบคุมที่มีความทนทานต่อสัญญาณ
รบกวน, การเดินสายไฟภายในตู้ควบคุม, การเดินสายไฟภายนอกตู้ควบคุมได้

2. มีทักษะการออกแบบระบบสื่อสารภายในเช่น การสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ กับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์, การสื่อสารทั่วไป, การรับ-ส่ง
ข้อมูล, เลือกชนิดของสื่อนําสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อขั้นสูงได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบ PLC


2. คํานวณหาพิกัดของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทของระบบ PLC

3. เข้าใจการทํางานเชื่อมโยงระหว่างPLC กับอุปกรณ์ภายนอก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A


(ค.) คําแนะนําในการประเมิน


เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา


ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรระบบ PLC คํานวณหาขนาดพิกัด
พิกัดของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทต่างๆของระบบ PLC


(ข) คําอธิบายรายละเอียด


1. ต้องออกแบบวงจรระบบ PLC


2. คํานวณหาขนาดพิกัดพิกัดของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทต่างๆของระบบ PLC


3. ปรับแต่งโปรแกรมเพื่อให้ PLC สามารถควบคุมอุปกรณ์อินพุทและเอาพุทต่างๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ


- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฎิบัติงาน


- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ