หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC เชิงพยากรณ์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-028ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงระบบ PLC เชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุง ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมประจําปีเพื่อวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1) ข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมบำรุง 030221.01 84665
030221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 2) ข้อมูลผู้จำหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อราคาประเมิน 030221.02 84666
030221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 3) ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี 030221.03 84667
030222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1) วางแผนกำลังคนในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 030222.01 84668
030222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 2) วางแผนปริมาณงานการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 030222.02 84669
030222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 3) วางแผนระยะเวลาการซ่อมบำรุงเชิพยากรณ์ 030222.03 84670
030222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 4) วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 030222.04 84671

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. แสดงหรือเขียนขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงพยากรณ์ด้าน
ข้อมูลสถิติประวัติการซ่อมบํารุง, ข้อมูลผู้จําหน่าย ระยะเวลาการจัดซื้อราคาประเมินและ
ข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปี

2. แสดงหรือเขียนขั้นตอนในการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ด้านวางแผนกําลังคน,
ปริมาณงาน, ระยะเวลา และงบประมาณ ในการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. อธิบายวิธีการจัดเก็บสถิติและประวัติการซ่อม

2. อธิบายขั้นตอนการจัดซื้อ ราคาอะไหล่

3. บอกวิธีการเตรียมงบประมาณประจําปี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)

N/A

(ค.) คําแนะนําในการประเมิน


เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา


ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการซ่อมบํารุง การจัดหาอะไหล่ และกําลังคน เพื่อนํามาวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

(ข) คําอธิบายรายละเอียด


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง


2. ข้อมูลผู้จําหน่ายPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม


3. ประเมินกําลังคน


4. การประเมินปริมาณงานในการซ่อมบํารุงระบบ PLC


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

 2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน


3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงPLC เชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ