หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-027ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการอบรมหน้างาน(On the job training, OJT) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030611 เตรียมการสอน 1) เตรียมแผนการสอน 030611.01 84743
030611 เตรียมการสอน 2) เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 030611.02 84744
030611 เตรียมการสอน 3) เตรียมแบบประเมินผลการสอน 030611.03 84745
030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 1) สอนตามหลักการOJT 030612.01 84746
030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 2) ใช้สื่อประกอบการสอน 030612.02 84747
030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 3) ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์ 030612.03 84748
030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 4) ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก 030612.04 84749
030612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 5) ควบคุมบทเรียนตามแผน 030612.05 84750
030613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1) ประเมินผลหลังการอบรม 030613.01 84751
030613 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 2) ใช้เครื่องมือประเมินผล 030613.02 84752

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหา และสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ(On the job training)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สร้างความสนใจในการเรียน

2. ถ่ายทอดทักษะประกอบความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน

3. ตรวจ ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

4. ประเมินผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ทฤษฏีการเรียนรู้

2. วิธีการสอนหน้างานในรูปแบบต่างๆ

3. การเลือกใช้สื่อในการสอน

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรูู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการถ่ายทอดทักษะประกอบกับความรู้ที่จําเป็นในการทางาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้างาน ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล

     (ก) คําแนะนํา 

          การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่กําหนด

     (ข) คําอธิบายรายละเอียด

          1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทํางาน การสอนหน้า              งานแบบ 4 ขั้นตอน

         2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะ              และความรู้ที่สาคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบสอนหน้างาน (On the Job Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้ 

     2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้นยินดีต้อนรับ