หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-026ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรูปและทักษะในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับตั้งอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมเพื่อการซ่อมบํารุง รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สําคัญและแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030321 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC 1) ชี้แจงและให้คำแนะนำจุดอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของระบบPLC 030321.01 84686
030321 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC 2) จัดลำดับความสำคัญของงาน 030321.02 84687
030321 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC 3) มอบหมายงานแก่ทีมงานตามลำดัความสำคัญ 030321.03 84688
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 1) อธิบายหลักการของFailure mode (Short circuit / Contactfailure ) 030322.01 84689
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 2) อธิบายหลักการของ NPN / PNP 030322.02 84690
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 3) อธิบายหลักการของ Common + / Common– 030322.03 84691
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 4) อธิบายหลักการของ Input (DC Source/ DC Sink, AC) 030322.04 84692
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 5) อธิบายหลักการของ Output (TransistorSource / Transistor Sink) 030322.05 84693
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 6) อธิบายหลักการของSemiconductor output (LED,Pilot lamp) 030322.06 84694
030322 ปรับแต่งอุปกรณ์ของ Input/output module และ External Input/ output device 7) อธิบายหลักการของ segment 030322.07 84695
030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC 1) บอกการทำงานของวงจรควบคุมแบบป้อนกลับ(feedback control) 030323.01 84696
030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC 2) บอกการทำงานของ วงจรควบคุมขั้นประยุกต์ (Shift register) 030323.02 84697
030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC 3) บอกความสัมพันธ์ของ Word, Byte, Bitระบบเลขฐาน 030323.03 84698
030323 ประยุกต์การทำงานของวงจรในระบบ PLC 4) บอกหลักการของ Digital / Analog 030323.04 84699
030324 เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC 1) ใช้คำสั่ง MOVEในการจัดการข้อมูล 030324.01 84700
030324 เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC 2) ใช้คำสั่ง JUMP ในการเขียนโปรแกรม 030324.02 84701
030324 เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ในระบบ PLC 3) ใช้คำสั่ง Compare ในการเขียนโปรแกรม 030324.03 84702

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทาง
ไฟฟ้า และคําสั่งพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางด้าน Digital / Analog


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

เขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่ง ในระบบ PLC เช่น คําสั่ง MOVE , JUMP และ Compare ได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. บอกวิธีการตรวจสอบจุดที่สําคัญในการซ่อมบํารุง

2. บอกวิธีการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย

3. เข้าใจคําสั่งของ PLC

4. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของ PLC

5. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท

6. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ข.) คําแนะนําในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ะบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมได้ถูกต้องปลอดภัย เพื่อควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติการซ่อมบํารุง การใช้งานคําสั่ง PLC หลักการของ Digital / Analog หลักการทํางานของอุปกรณ์ทางด้านดิจิตอล

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. ต้องมีความรู้และทักษะในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์PLC และอุปกรณ์ต่อร่วมได้ถูกต้องและปลอดภัย

2. ต้องมีความรู้และทักษะการแนะนําการปฏิบัติการซ่อมบํารุงที่ถูกต้องและปลอดภัย และข้อควรระวังในการซ่อมบํารุง

3. ต้องมีความรู้การทํางานของอุปกรณ์ทางด้าน Digital / Analog

4. ต้องมีความรู้การการใช้งานคําสั่งของ PL


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ