หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-4-025ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงรายวัน รายเดือน รายปี สามารถบอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม รอบเวลาในการทํางานของอุปกรณ วิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งสามารถบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุง ระยะเวลาในการซ่อม วิธีการเบิกอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง นอกจากนี้ต้องวางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บ และจํานวนที่ต้องจัดเก็บอะไหล่ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030211 วางแผนการตรวจสอบ รายวัน/รายเดือน/รายปี ของระบบ PLC 1) บอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในงานซ่อมบำรุงระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม 030211.01 84659
030211 วางแผนการตรวจสอบ รายวัน/รายเดือน/รายปี ของระบบ PLC 2) บอกกรอบเวลาการทำงานในงานซ่อมบำรุงของระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม 030211.02 84660
030211 วางแผนการตรวจสอบ รายวัน/รายเดือน/รายปี ของระบบ PLC 3) บอกวิธีการในแผนการซ่อมบำรุงระบบ PLC และอุปกรณ์ต่อร่วม 030211.03 84661
030212 วางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC 1) บอกวิธีการจัดหาและแหล่งของอุปกรณ์อะไหล่ 030212.01 84662
030212 วางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC 2) บอกวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ 030212.02 84663
030212 วางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงระบบ PLC 3) จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงของระบบ PLC 030212.03 84664

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้ในการวางแผนการตรวจสอบการซ่อมบํารุงและการวางแผนจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

เขียนขั้นตอนในวางแผนจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบ PLC ด้านการจัดหาและแหล่งของอุปกรณ์อะไหล่, จัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ และจัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. บอกรอบเวลาการทํางานของระบบ PLC

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์

3. บอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุงในระบบPLC

4. บอกวิธีการจัดหาอะไหล่

5. บอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่

6. บอกจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บได


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน


(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)


N/A


(ค.) คําแนะนําในการประเมิน


เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก.) คําแนะนํา 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และเข้าใจการจัดการซ่อมบํารุง เพื่อให้วางแผนการตรวจสอบการ

ซ่อมบํารุง วางแผนการซ่อมบํารุงรวมไปถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับอะไหล่

(ข.) คําอธิบายรายละเอียด

1. ต้องบอกรายละเอียดในแผนรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรระบบ PLC ในแผนงานและระบุชื่อ/สัญลักษณ์ในระบบ PLC 

2. ต้องบอกรายการอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบํารุง ประเมินระยะเวลาในการซ่อมบํารุง และจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงระบบ PLC

3. ต้องวางแผนวิธีการจัดหาอะไหล่ วิธีการจัดเก็บ และจํานวนอะไหล่ที่ต้องจัดเก็บ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ