หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-023ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรุปผลการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปีสามารถรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข และแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ข้อควรระวัง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 1) ประจำวัน 030421.01 84718
030421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 2) ประจำเดือน 030421.02 84719
030421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 3) ประจำปี 030421.03 84720
030422 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1.1 บอกสิ่งผิดปกติที่พบ 030422.01 84721
030422 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ 030422.02 84722
030422 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1.3 บอกวิธีการแก้ไข 030422.03 84723
030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน 1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ PLC 030423.01 84724
030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน 1.2 แนะนำข้อควรระวังของอุปกรณ์ PLC 030423.02 84725
030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน 1.3 แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ PLC 030423.03 84726
030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน 1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 030423.04 84727

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทาง
ไฟฟ้า และอ่านแผนการซ่อมบํารุงประจําวัน/เดือน/ปี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน/เดือน/ปี

2. แก้ไขสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และวิธีการแก้ไข

3. การใช้งานอุปกรณ์ระบบ PLCที่เน้น ข้อควรระวังและ การบํารุงรักษา


4. ปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC เพื่อเพิ่มผลผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. บอกวิธีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน


2. เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ในระบบ PLC

3. บอกข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ในระบบ PLC

4. บอกวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข.) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)


N/A


(ค.) คําแนะนําในการประเมิน


เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา


ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน
ประจําเดือน ประจําปีสามารถรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข และแนะนําการใช้งานอุปกรณ์ ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ข้อควรระวัง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์


(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน/ปี

2. ต้องบอกความผิดปกติ สาเหตุที่เกิดความผิดปกติ และวิธีการแก้ไข

3. ต้องแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบPLC และการปรับปรุง
งานเพื่อเพิ่มผลผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ