หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-022ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการอ่านแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีเพื่อบอกรายละเอียดในแผนงาน และเตรียมและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจสอบ ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมซึ่งประกอบไปอุปกรณ์อินพุท (เช่น Sensor switch) เอาท์พุท (เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR) แหล่งจ่าย สายสัญญาณไดตามแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030411 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี 1) บอกตัวอักษรย่อและสัญลักษณ์ตามตารางแผนงานรายวัน / รายเดือน / รายปี 030411.01 84703
030411 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี 2) บอกตำแหน่งในการตรวจเช็คตามแผน 030411.02 84704
030411 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี 3) ระบุชื่อและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในระบบ PLC 030411.03 84705
030411 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี 4) บันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้ตรงตามข้อกำหนด 030411.04 84706
030412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 1) บอกรายการเครื่องมือ 030412.01 84707
030412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 2) เลือกใช้ประเภทเครื่องมือ 030412.02 84708
030412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 3) บอกวิธีการใช้เครื่องมือ 030412.03 84709
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 1) บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบPLC ตามแผนงาน 030413.01 84710
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 2) ตรวจสอบ อุปกรณ์ อินพุท /เอาท์พุท โมดุล 030413.02 84711
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 3) ตรวจสอบเซ็นเซอร์ 030413.03 84712
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 4) ตรวจสอบสายไฟควบคุม 030413.04 84713
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 5) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 030413.05 84714
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 6) ตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทาง (Final control element) 030413.06 84715
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 7) ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer 030413.07 84716
030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC 8) ตรวจสอบการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC 030413.08 84717

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทํางานของ PLC หลักการทํางานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคําสั่งของ PLC


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC ทาง Hardware เช่น อุปกรณ์ อินพุท /เอาท์พุท โมดุล, เซ็นเซอร์, สายไฟควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์ปลายทาง และการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer

2. ตรวจและทดสอบสอบการทํางานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC ได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. อธิบายรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี

2. บอกวิธีการใช้เครื่องมือการตรวจสอบจุดต่างๆอย่างถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A


(ค) คําแนะนําในการประเมิน


เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา


ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกรายละเอียดของแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีและสามารถ
อ่านวงจรระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมและบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PLC กับ
คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/เดือน/ปี อ่านวงจรระบบ PLC ในแผนงานและบอกชื่อ/
ระบุสัญญลักษณ์ของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุท

2. บอกรายการเครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบ PLC

3. บอกวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์เอาท์พุทและอินพุทระบบ PLC

4. ตรวจสอบการทํางานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC
5. ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน


- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น


2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ