หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-021ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพออกแบบโปรแกรมควบคุมลําดับขั้น ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะในการซ่อมบํารุงระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม สามารถบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม และสามารถเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ เพื่อการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์อินพุท(เช่น Sensor switch) เอาท์พุท(เช่น ชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ รวมทั้งใช้โปรแกรม PLCเบื้องต้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
030311 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC 1) บอกการทำงานของวงจร Self-holding circuit 030311.01 84672
030311 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC 2) บอกการทำงานของ วงจร Interlock 030311.02 84673
030311 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC 3) บอกการทำงานของ วงจร Timer circuit 030311.03 84674
030311 อธิบายการทำงานของวงจรในระบบ PLC 4) บอกการทำงานของ วงจร Counter circuit 030311.04 84675
030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC 1) จัดวางอุปกรณ์ตามรูปแบบ 030312.01 84676
030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC 2) จัดวางอุปกรณ์โมดูลจ่ายพลังงาน 030312.02 84677
030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC 3) จัดวางตัวประมวลผลกลาง 030312.03 84678
030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC 4) จัดวางอุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุต 030312.04 84679
030312 ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC 5) จัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ 030312.05 84680
030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC 1) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์โมดูลจ่ายพลังงาน 030313.01 84681
030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC 2) ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม 030313.02 84682
030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC 3) ถอดเปลี่ยนหน่วยประมวลผลกลาง 030313.03 84683
030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC 4) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุต 030313.04 84684
030313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC 5) ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ 030313.05 84685

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของ PLC ไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคําสั่งพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ประกอบและจัดวางอุปกรณ์ในระบบ PLC ด้าน วางอุปกรณ์ตามรูปแบบ, โมดูลจ่ายพลังงาน, เปลี่ยนสายไฟควบคุม, หน่วยประมวลผลกลาง, อุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุตและ อุปกรณ์หน่วยความจําได้

2. ถอดเปลี่ยนอุปกร์ณในระบบ PLC ด้านโมดูลจ่ายพลังงาน, สายไฟควบคุม, หน่วยประมวลผลกลาง, อุปกรณ์โมดูลอินพุตและเอาท์พุตและ อุปกรณ์หน่วยความจําได้


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของ PLC

2. บอกสัญลักษณ์ระบบ PLC

3. เข้าใจคําสั่งของ PLC

4. เข้าใจการทํางานของโปรแกรมใน PLC

5. บอกวิธีการเปลี่ยนและถอดชิ้นส่วนของ PLC


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้โครงสร้างและหลักการทํางานของ PLC การทํางานของโปรแกรมใน PLC เพื่อสมารถตรวจสอบหาความผิดปกติพร้อมทั้งถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆในตัว PLC ได้

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

1. ต้องบอกหลักการทํางาน คุณสมบัติ และวิธีแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม

2. ต้องเตรียมและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

3. ต้องมีความรูปในการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม และทดสอบอุปกรณ์ในระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์อินพุท (เช่น Sensor switch) เอาท์พุท (เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR ) แหล่งจ่าย สายสัญญาณ

4. เขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น เช่น วงจร Self-holding circuit, Interlock,Timer circuit,Counter circuit ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

- แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฎิบัติงาน

- แบบฟอ์รมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ