หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอน และสอนตามหลักการ In Class Training เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
020621 เตรียมการสอน 1.1 เตรียมแผนการสอน 020621.01 84639
020621 เตรียมการสอน 1.2 เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 020621.02 84640
020621 เตรียมการสอน 1.3 เตรียมแบบประเมินผลการสอน 020621.03 84641
020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.1 สอนตามหลักการ In Class Training 020622.01 84642
020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.2 ใช้สื่อประกอบการสอน 020622.02 84643
020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.3 ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์ 020622.03 84644
020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.4 ลำดับความรู้จากง่ายไปยาก 020622.04 84645
020622 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ผ่านการสอน 1.5 ควบคุมบทเรียนตามแผน 020622.05 84646
020623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.1 ประเมินผลหลังการอบรม 020623.01 84647
020623 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 1.2 ใช้เครื่องมือประเมินผล 020623.02 84648

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้ในการเตรียมแผนการสอน เตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เตรียมแบบประเมินผลการสอน ใช้สื่อประกอบการสอนตามหลักการ In Class Training


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. สร้างความสนใจในบทเรียน

     2. ถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นในการทํางาน

     3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

     4. การประเมินผลการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ทฤษฎีการเรียนรู้

     2. วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ

     3. การเลือกใช้สื่อการสอน

     4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

         2. แฟ้มสะสมผลงาน

         3. แบบบันทึกผลการจําลองสถานการณ์

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         N/A

     (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

         เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ           งาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     (ก) คําแนะนํา 

         การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุในขอบเขตที่กำหนด

     (ข) คําอธิบายรายละเอียด

         1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นต้น

         2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สําคัญในงาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. จําลองสถานการณ์ เป็นการจําลองการสอนงานแบบฝึกอบรมในชั้นเรียน (In – Class Training) ตามโจทย์ที่กําหนดให้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

     2. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ สอนหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน ใบประเมินผลการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้นยินดีต้อนรับ