หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ กําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม และสามารถปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม พร้อมทั้งตรวจสอบหลังการแก้ไข

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์ 1.1 ออกแบบวงจรนิวเมติกส์ 020511.01 84621
020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์ 1.2 กำหนดขนาดสายลม 020511.02 84622
020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์ 1.3 กำหนดขนาดวาล์ว 020511.03 84623
020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์ 1.4 กำหนดขนาดกระบอกสูบ 020511.04 84624
020511 ออกแบบระบบนิวเมติกส์ส์ 1.5 กำหนดขนาดชุดปรับสภาพลม 020511.05 84625
020512 ปรับปรุงระบบนิวเมติกส์ 1.1 อธิบายการเชื่อมโยงนิวเมติกส์และPLC 020512.01 84626
020512 ปรับปรุงระบบนิวเมติกส์ 1.2 ปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม 020512.02 84627
020512 ปรับปรุงระบบนิวเมติกส์ 1.3 ตรวจสอบหลังการแก้ไข 020512.03 84628

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     มีความรู้ในการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ กําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม และการปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. มีทักษะการออกแบบระบบนิวเมติกส์วงจรนิวเมติกส์

    2. มีทักษะในการกําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม

    3. มีทักษะในการปรับแต่งโปรแกรมชุดควบคุมให้เข้ากับระบบนิวเมติกส์

    4. มีทักษะในการตรวจสอบหลังการแก้ไข

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. หลักการทํางานของวงจรนิวเมติกส์

     2. การคํานวณ และวิธีการกําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับ              สภาพลม

     3. หลักการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์กับPLC

     4. หลักการเขียนโปรแกรมชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์

     5. วิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบหลังการแก้ไข


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         1. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         N/A

     (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

         เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติ           งาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     (ก) คําแนะนํา 

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ในการออกแบบระบบนิวเมติกส์และการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์ กับPLC โดยสามารถออกแบบวงจรนิวเมติกส์กําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม พร้อมทั้งการปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรมและตรวจสอบหลังการแก้ไข

     (ข) คําอธิบายรายละเอียด

          1. ต้องออกแบบวงจรนิวเมติกส์

          2. ต้องคํานวณและกําหนดขนาดสายลม ขนาดวาล์ว ขนาดกระบอกสูบ ขนาดชุดปรับสภาพลม

          3. ต้องอธิบายหลักการเชื่อมโยงระบบนิวเมติกส์กับPLC

          4. ต้องปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรมชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์

          5. ต้องตรวจสอบหลังการแก้ไขได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. ข้อสอบข้อเขียน 

        - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

        - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

      2. สาธิตการปฎิบัติงาน

        - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ