หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-5-018ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     อาชีพประกอบกลไกระบบนิวเมติกส์เข้ากับเครื่องจักรกล ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     มีความรู้และทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง ข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลงบประมาณการซ่อมบํารุงประจําปีเพื่อวางแผนกําลังคน ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
020221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1.1 สถิติและประวัติการซ่อม 020221.01 84535
020221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1.2 การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ 020221.02 84536
020221 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง 1.3 งบประมาณประจำปี 020221.03 84537
020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.1 วางแผนกำลังคน 020222.01 84538
020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.2 วางแผนงาน 020222.02 84539
020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.3 วางแผนระยะเวลา 020222.03 84540
020222 วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ 1.4 วางแผนงบประมาณ 020222.04 84541

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเก็บ และรวบรวมข้อมูลการซ่อมบํารุงต่างๆที่จําเป็นในการวางแผนการซ่อมบํารุง

2. มีทักษะในการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลสถิติ ประวัติการซ่อมบํารุง การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ และงบประมาณประจําปีเพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุง

2. มีความรู้เกี่ยวกับกําลังคน แผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณการซ่อมบํารุง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

          2. แฟ้มสะสมผลงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          N/A

     (ค) คําแนะนําในการประเมิน 

         เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     (ก) คําแนะนํา 

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อม การจัดซื้อ ราคาอะไหล่ งบประมาณประจําปีเพื่อวางแผนงาน กําลังคน ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์

      (ข) คําอธิบายรายละเอียด

          1. ต้องมีความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและประวัติการซ่อมบํารุง

         2. ต้องมีข้อมูลผู้จําหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ ระยะเวลาการจัดซื้อ และราคาประเมิน 

         3. ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณประจําปี

         4. ต้องประเมินกําลังคน ระยะเวลา และงบประมาณเพื่อวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

   - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

   - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฎิบัติงาน

   - แบบฟอรมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารการซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ยินดีต้อนรับ