หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-003ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรุปผลการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 3 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะ ในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงรวมถึงการแนะนําเพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
010421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 1.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน 010421.01 84460
010421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 1.2 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 010421.02 84461
010421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 1.3 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำปี 010421.03 84462
010422 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1.1 บอกสิ่งผิดปกติ 010422.01 84463
010422 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ 010422.02 84464
010422 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1.3 บอกวิธีแก้ไข 010422.03 84465
010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน 1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010423.01 84466
010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน 1.2 แนะนำข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010423.02 84467
010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน 1.3 แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 010423.03 84468
010423 แนะนำเพื่อการปรับปรุงงาน 1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 010423.04 84469

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน/ปี

2. การบอกสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และบอกวิธีแก้ไข

3. การแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การบํารุงรักษา อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

4. การแนะนําการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

2. การใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

3. ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

4. การบํารุงรักษาอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)

     N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร้องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องบันทึกเพื่อรายสิ่งผิดปกติที่ได้ตรวจพบของระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักร

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

     1. ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจําวัน/เดือน/ปี

     2. ต้องบอกสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และบอกวิธีแก้ไข

     3. ต้องแนะนําการใช้งาน ข้อควรระวัง การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และการปรับปรุงงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

   - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

   - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

   - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ