หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 3 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในอ่านแผนงาน การเตรียมเครื่องมือ และวิธีการตรวจสอบจุดต่างในเครื่องจักรตามแผนงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
010411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.1 บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 010411.01 84444
010411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.2 อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงาน 010411.02 84445
010411 อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 1.3 บอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010411.03 84446
010412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 บอกรายการเครื่องมือในการตรวจสอบ 010412.01 84447
010412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 เลือกใช้ประเภทเครื่องมือในการตรวจสอบ 010412.02 84448
010412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.3 บอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ 010412.03 84449
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามแผน 010413.01 84450
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 ตรวจสอบความดัน 010413.02 84451
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกส์ 010413.03 84452
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.4 ตรวจสอบอัตราการไหลของชุดต้นกำลัง 010413.04 84453
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.5 ตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ 010413.05 84454
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.6 ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว 010413.06 84455
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.7 ตรวจสอบกระบอกสูบ 010413.07 84456
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.8 ตรวจสอบสายไฮดรอลิกส์ 010413.08 84457
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.9 ตรวจสอบสายไฟควบคุม 010413.09 84458
010413 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.10 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังพักน้ำมัน 010413.10 84459

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการอ่านวงจรไฮดรอลิกส์

2. ทักษะการตรวจสอบจุดต่างๆในระบบไฮดรอลิกส์ของเครื่องจักร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี

2. ความรู้เรื่องวิธีการใช้เครื่องมือการตรวจสอบจุดต่างๆอย่างถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)

     N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้การตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ที่จุดต่างๆของเครื่องจักรตามแผนงาน

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

     1. ต้องบอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี อ่านวงจรไฮดรอลิกส์ในแผนงานและบอกชื่อ/สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

     2. ต้องบอกรายการเครื่องมือ เลือกใช้ประเภทเครื่องมือ และบอกวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

     3. ต้องบอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ตามแผน และตรวจสอบจุดต่างๆได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

   - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

   - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

   - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ