หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ZZZ-3-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความผิดปกติ และเมื่อพบความผิดปกติสามารถถอดเปลี่ยน ติดตั้ง และปรับแต่ง อุปกรณ์ไฮดรอิกส์เพื่อให้เครื่องจักรทํางานได้เป็นปกติ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
010311 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 บอกการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010311.01 84411
010311 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 บอกคุณสมบัติอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010311.02 84412
010311 อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.3 บอกวิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ 010311.03 84413
010312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล 010312.01 84414
010312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า 010312.02 84415
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 บอกตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับวงจร 010313.01 84416
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 ถอทเปลี่ยนเซ็นเซอร์ 010313.02 84417
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.3 ถอดเปลี่ยนวาล์ว 010313.03 84418
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.4 ถอดเปลี่ยนสาย/ท่อไฮดรอลิกส์ 010313.04 84419
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.5 ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม 010313.05 84420
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.6 ถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน 010313.06 84421
010313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.7 ถอดเปลี่ยนเกจวัดความดัน 010313.07 84422
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.1 อ่านแบบเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010314.01 84423
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์ 010314.02 84424
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.3 ติดตั้งวาล์ว 010314.03 84425
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.4 ติดตั้งสาย/ท่อไฮดรอลิกส์ 010314.04 84426
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.5 ติดตั้งสายไฟควบคุม 010314.05 84427
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.6 ติดตั้งไส้กรองน้ำมัน 010314.06 84428
010314 ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ 1.7 ติดตั้งเกจวัดความดัน 010314.07 84429
010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 อธิบายหลักการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010315.01 84430
010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 ปรับตั้งเซ็นเซอร์ 010315.02 84431
010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.3 ปรับตั้งวาล์ว 010315.03 84432
010315 ปรัปตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.4 ปรับตั้งกระบอกสูบ 010315.04 84433
010316 ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.1 บอกโครงสร้างของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 010316.01 84434
010316 ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.2 ซ่อมวาล์ว 010316.02 84435
010316 ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 1.3 ซ่อมกระบอกสูบ 010316.03 84436
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.1 ทดสอบเซ็นเซอร์หลังการซ่อมบำรุง 010317.01 84437
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.2 ทดสอบวาล์วหลังการซ่อมบำรุง 010317.02 84438
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.3 ทดสอบสาย/ท่อไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 010317.03 84439
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.4 ทดสอบสายไฟฟ้าควบคุมหลังการซ่อมบำรุง 010317.04 84440
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.5 ทดสอบไส้กรองน้ำมันหลังการซ่อมบำรุง 010317.05 84441
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.6 ทดสอบเกจวัดความดันหลังการซ่อมบำรุง 010317.06 84442
010317 ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบำรุง 1.7 ทดสอบกระบอกสูบหลังการซ่อมบำรุง 010317.07 84443

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกลและทางไฟฟ้า

2. การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

3. การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฮดรอลิกส์

4. การปรับตั้งวาล์ว กระบอกสูบไฮดรอลิกส์

5. การซ่อมวาล์ว กระบอกสูบไฮดรอลิกส์

6. การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์หลังการซ่อมบํารุง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การทํางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

2. มีความรู้เรื่องการอ่านแบบวงจร สัญลักษณ์ระบบไฮดรอลิกส์

3. ความรู้เรื่องโครงสร้างของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

4. วิธีการเปลี่ยน และปรับตั้งระบบไฮดรอลิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)

     N/A

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา 

     ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในเครื่องจักรเพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบหาความผิดปกติ และถอดเปลี่ยน ปรับตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้

(ข) คําอธิบายรายละเอียด

     1.ต้องบอกบอกการทํางาน คุณสมบัติและวิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

     2.ต้องเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล และ เตรียมเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า

     3.ต้องถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์สายไฟควบคุม ไส้กรองน้ํามัน และเกจวัดความดัน

     4.ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์สายไฟควบคุม และไส้กรองน้ํามัน

     5.ต้องปรับตั้งเซ็นเซอร์ตั้งวาล์ว และ กระบอกสูบ

     6.ต้องซ่อมวาล์ว และกระบอกสูบ

     7.ต้องทดสอบเซ็นเซอร์วาล์ว สาย/ท่อไฮดรอลิกส์ สายไฟฟ้าควบคุม ไส้กรองน้ํามัน เกจวัดความดัน และกระบอกสูบหลังการซ่อมบํารุง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน 

   - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ

   - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 

2. สาธิตการปฏิบัติงาน

   - แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ