หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-7-168ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล  ระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการแก้ไของค์ประกอบระบบต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบโรงงานผลิต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI05141 แก้ไของค์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI05141.01
SI05141 แก้ไของค์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขวงจรไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI05141.02
SI05141 แก้ไของค์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ SI05141.03
SI05142 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบไฟฟ้าโรงงานผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบไฟฟ้าโรงงานผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI05142.01
SI05142 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบไฟฟ้าโรงงานผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบไฟฟ้าโรงงานผลิตได้ SI05142.02
SI05143 แก้ไของค์ประกอบระบบสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์สื่อสารจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI05143.01
SI05143 แก้ไของค์ประกอบระบบสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขระบบสื่อสารของโรงงานผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI05143.02
SI05143 แก้ไของค์ประกอบระบบสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์สื่อสารในโรงงานผลิตได้ SI05143.03
SI05144 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบสื่อสารโรงงานผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบสื่อสารโรงงานผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI05144.01
SI05144 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบสื่อสารโรงงานผลิต .2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบสื่อสารโรงงานผลิต ได้ SI05144.02
SI05145 แก้ไของค์ประกอบระบบทางกลภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ทางกลจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI05145.01
SI05145 แก้ไของค์ประกอบระบบทางกลภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขระบบทางกลในโรงงานผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI05145.02
SI05145 แก้ไของค์ประกอบระบบทางกลภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์ทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05145.03
SI05146 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบทางกลโรงงานผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบทางกลโรงงานผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI05146.01
SI05146 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบทางกลโรงงานผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบทางกลโรงงานผลิตได้ SI05146.02
SI05147 แก้ไของค์ประกอบระบบควบคุมและสั่งการภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI05147.01
SI05147 แก้ไของค์ประกอบระบบควบคุมและสั่งการภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI05147.02
SI05147 แก้ไของค์ประกอบระบบควบคุมและสั่งการภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05147.03
SI05148 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการไลน์การผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบควบคุมและสั่งการโรงงานผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI05148.01
SI05148 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการไลน์การผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบควบคุมและสั่งการโรงงานผลิตได้ SI05148.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2) การวางแผน

3) การประเมิน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) การติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้ากำลัง

3) การติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าควบคุม

4) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์สื่อสารในโรงงานผลิต

5) การติดตั้งและเดินสายระบบสื่อสารในโรงงานผลิต

6) การติดตั้งระบบทางกลในโรงงานผลิต

7) การติดตั้งและเดินสายระบบ ควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 

 ยินดีต้อนรับ