หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-7-167ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบ ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้า โดยกำหนดขั้นตอนเริ่มการทำงาน หยุดการทำงานแบบฉุกเฉินและแบบทั่วไปได้จากแบบที่กำหนด

การตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบสื่อสารของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ เป็นการทดสอบระบบสื่อสารของโรงงานผลิต และอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ และทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบสื่อสารของโรงงานผลิต โดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ

การทดสอบระบบและอุปกรณ์ภาคสนามของระบบทางกลในโรงงานผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบด้วยการอ่านแบบ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนเริ่มทำงานและหยุดการทำงานแบบฉุกเฉิน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

การตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ เป็นการทดสอบระบบควบคุมและสั่งการและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบ รวมถึงทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิต โดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ

 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI05131 ทดสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตได้ SI05131.01
SI05131 ทดสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตได้ SI05131.02
SI05132 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนเริ่มการทำงานระบบไฟฟ้าได้ตามที่แบบกำหนด SI05132.01
SI05132 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตได้1.2 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบไฟฟ้าโรงงานผลิตแบบฉุกเฉินได้จากแบบที่กำหนด SI05132.02
SI05132 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.3 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบไฟฟ้าโรงงานผลิตแบบทั่วไปได้จากแบบที่กำหนด SI05132.03
SI05133 ทดสอบระบบสื่อสารของโรงงานผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบสื่อสารของโรงงานผลิตได้ SI05133.01
SI05133 ทดสอบระบบสื่อสารของโรงงานผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบสื่อสารของโรงงานผลิตได้ SI05133.02
SI05134 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบ สื่อสารของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนเริ่มทำงานระบบสื่อสารในโรงงานผลิตได้ตามที่แบบกำหนด SI05134.01
SI05134 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบ สื่อสารของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 เขียนแผนการวัดและทดสอบระบบสื่อสารของโรงงานผลิตได้ SI05134.02
SI05135 ทดสอบระบบทางกลของโรงงานผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05135.01
SI05135 ทดสอบระบบทางกลของโรงงานผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05135.02
SI05136 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบทางกลของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนเริ่มทำงานระบบทางกลโรงงานผลิตได้จากแบบที่กำหนด SI05136.01
SI05136 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบทางกลของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบทางกลโรงงานผลิตแบบฉุกเฉินได้จากแบบที่กำหนด SI05136.02
SI05136 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบทางกลของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.3 เขียนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานติดตั้งระบบทางกลในโรงงานผลิต SI05136.03
SI05137 ทดสอบระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิต และอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05137.01
SI05137 ทดสอบระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิต และอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ ระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05137.02
SI05138 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนเริ่มทำงานระบบควบคุมและสั่งการโรงงานผลิต ได้จากแบบที่กำหนด SI05138.01
SI05138 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบควบคุมและสั่งการโรงงานผลิต แบบฉุกเฉินได้จาก SI05138.02
SI05138 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.3 เขียนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานติดตั้งระบบควบคุมและสั่งการโรงงานผลิต SI05138.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การวางแผน

2) การประเมิน

3) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสารในโรงงานผลิต

3) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ทางกลในโรงงานผลิต

4) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิต

5) การติดตั้งและเดินสายระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 

 ยินดีต้อนรับ