หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-7-166ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ เป็นการเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง  เขียนผังลำดับและผังเวลาการควบคุมระบบไฟฟ้า รวมถึงการกำหนดแผนงานการประสานรวมระบบและแผนป้องกันความเสี่ยงของโรงงานผลิตสำหรับดำเนินโครงการ

การออกแบบและประสานรวมระบบสื่อสารของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ระบบสื่อสารในโรงงานผลิต เขียนผังลำดับการควบคุมระบบสื่อสาร เขียนแผนดำเนินการประสานระบบสื่อสารในโรงงานผลิต และเขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการ

การออกแบบระบบทางกลของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ระบบทางกลในโรงงานผลิต เขียนผังลำดับการควบคุมระบบทางกลในโรงงานผลิต จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบทางกลของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ เขียนแผนดำเนินการประสาน และแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้

การ ออกแบบระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ  โดยเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ เขียนผังลำดับการควบคุมระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการ สำหรับการดำเนินโครงการ และเขียนแผนดำเนินการ และ แผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการ

 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI05121 ออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1 เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังของโรงงานผลิตได้ SI05121.01
SI05121 ออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2 เขียนผังลำดับการควบคุมระบบไฟฟ้าควบคุมของโรงงานผลิตได้ SI05121.02
SI05121 ออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.3 เขียนผังเวลาการควบคุมระบบไฟฟ้าควบคุมของโรงงานผลิตได้ SI05121.03
SI05122 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 กำหนดแผนดำเนินการประสานระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตได้ SI05122.01
SI05122 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 กำหนดแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI05122.02
SI05123 ออกแบบระบบสื่อสารของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1 เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ ระบบสื่อสารในโรงงานผลิตได้ SI05123.01
SI05123 ออกแบบระบบสื่อสารของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2 เขียนผังลำดับการควบคุมระบบสื่อสารในโรงงานผลิตได้ SI05123.02
SI05124 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบสื่อสารของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 เขียนแผนดำเนินการประสานระบบสื่อสารในโรงงานผลิตได้ SI05124.01
SI05124 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบสื่อสารของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 เขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI05124.02
SI05125 ออกแบบระบบทางกลของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1 เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05125.01
SI05125 ออกแบบระบบทางกลของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2 เขียนผังลำดับการควบคุมระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05125.02
SI05126 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบทางกลของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 เขียนแผนดำเนินการประสานระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05126.01
SI05126 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบทางกลของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 เขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI05126.02
SI05127 ออกแบบระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1 เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05127.01
SI05127 ออกแบบระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2 เขียนผังลำดับการควบคุมระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05127.02
SI05128 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 เขียนแผนดำเนินการประสานระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05128.01
SI05128 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 เขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI05128.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การออกแบบ

2) การวางแผนงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) แบบและวงจรไฟฟ้า

2) การติดตั้งระบบไฟฟ้า

3) แบบ และวงจรระบบสื่อสารในโรงงานผลิต

4) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ระบบทางกลในโรงงานผลิต

5) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิต

6) การบริหารโครงการ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 



ยินดีต้อนรับ