หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT, Potential Transformer: PT, Lightning Arrester: LA และ Medium Voltage Switchgear)

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-254ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT, Potential Transformer: PT, Lightning Arrester: LA และ Medium Voltage Switchgear)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT), Lightning Arrester (LA) และ Medium Voltage Switchgear รวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานด้านไฟฟ้า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25582. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย     พ.ศ. 2556 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 25563. กฏหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครน ปั้นจั่น และการให้สัญญาณ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น         พ.ศ. 2554 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 25544. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-5-014-01 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)

1.อธิบายหลักการงานและโครงสร้างของ CT, PT และ LA  ได้อย่างถูกต้อง 

PGS-MC04-5-014-01.01 151841
PGS-MC04-5-014-01 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)

2.ตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-014-01.02 151842
PGS-MC04-5-014-01 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)

3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-014-01.03 151843
PGS-MC04-5-014-01 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)

4.สรุป นำเสนอข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา บันทึกผล และรายงานผล

PGS-MC04-5-014-01.04 151844
PGS-MC04-5-014-02 ตรวจสอบ Medium Voltage Switchgear

1. อธิบายหลักการงานและโครงสร้างของ Medium Voltage Switchgear ได้อย่างถูกต้อง 

PGS-MC04-5-014-02.01 151845
PGS-MC04-5-014-02 ตรวจสอบ Medium Voltage Switchgear

2.ตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-014-02.02 151846
PGS-MC04-5-014-02 ตรวจสอบ Medium Voltage Switchgear

3.ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-014-02.03 151847
PGS-MC04-5-014-02 ตรวจสอบ Medium Voltage Switchgear

4.สรุป นำเสนอข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา บันทึกผล และรายงานผล

PGS-MC04-5-014-02.04 151848

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 1.  12.1 ความรู้เรื่องอุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย ระบบสายป้อนและช่องเดินสายไฟ การป้องกันระบบไฟฟ้า การต่อลงดิน การบำรุงรักษาระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)
 1. การเลือกใช้เครื่องมือทั่วไป (เครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด) และเครื่องมือพิเศษสำหรับปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 2. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความผิดปกติและการแก้ไขทางกายภาพของอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 3. การแปรผลและการวิเคราะห์ผลทดสอบ อุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgearทักษะในการทำงาน (Soft Skills)
 1. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)

 2. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

 3. ทักษะการสอนงานเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นที่ได้จากการวัดในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 2. หลักการคำนวณพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและทางกลที่เกี่ยวข้อง เช่นการคำนวนหาค่ากระแสที่พิกัดค่าแรงบิดที่พิกัด

 3. ความรู้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 4. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ MV Switchgear

 7. การเก็บ บำรุง รักษา เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

 1. หลักฐานการศึกษา
 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ประกอบ CT, PT, LA และ Medium Voltage Switchgear (ก) คำแนะนำ        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า โดยต้องทราบถึงข้อหลักของการดำเนินการของงานบำรุงรักษาดังกล่าว      (ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)
 • มีความสามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยในการบำรุงรักษา Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT), และ Lightning Arrester (LA) โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานการถอด ตรวจสอบและประกอบอุปกรณ์ย่อย โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย อาทิ เช่น การเลือกใช้ประแจ Torque Wrench ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ทำการกวดอัด Bolt ที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 • มีความสามารถในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้า โดยจะดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดทางไฟฟ้าตรวจสอบอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการงาน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ อย่างถูกต้องและปลอดภัย     2. ตรวจสอบ Medium Voltage Switchgear
 • ตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะดำเนินการเข้าตรวจสอบสภาพของ Mechanism (ถ้ามีการชำรุด แจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ) การทำความสะอาดอย่างระมัดระวังโดยใช้วัสดุที่กำหนด

 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลัง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะต้องมีความรู้เรื่องระบบการทำงานจากแบบวงจรไฟฟ้า ขั้นตอนการถอด ประกอบระบบ และระบบควบคุม การดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบ การปิดกั้นบริเวณพร้อมป้ายแจ้งเตือน และผู้เฝ้าระวังระหว่างการทดสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการทดสอบและความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ข้อกำหนดความปลอดภัยของอุปกรณ์และค่าควรระวังสำหรับการทดสอบทางด้านไฟฟ้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1.  18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)    1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arreste r : LA)    2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA)    3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ (Current Transformer: CT Potential Transformer: PT Lightning Arrester: LA) โดยมีแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบ Medium Voltage Switcgear    1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การตรวจสอบ Medium Voltage Switcgear    2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การตรวจสอบ Medium Voltage Switcgear    3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ Medium Voltage Switcgear โดยมีแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ