หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษา Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-253ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษา Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถตรวจสอบ Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch สามารถซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch รวมถึงสามารถสรุป นำเสนอข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา บันทึกผล และรายงานผล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานด้านไฟฟ้า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25582. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย   พ.ศ. 2556 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 25563. กฏหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครน ปั้นจั่น และการให้สัญญาณ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  พ.ศ. 2554 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 25544. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 25515. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

1.อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Power Circuit Breaker ได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-01.01 151819
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

2.อ่านแบบทางไฟฟ้าและคู่มือประกอบได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-01.02 151820
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

3. ตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ส่วนที่เป็น Mechanism ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-01.03 151821
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

4.ตรวจสอบและวัดค่าทางกล ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-01.04 151822
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

5. ตรวจสอบและประเมินระบบนิวเมติกส์และ   ไฮดรอลิกส์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-01.05 151823
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

6..ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลัง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Switching)

PGS-MC04-5-013-01.06 151824
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

7.ตรวจสอบและประเมิน Protection system และอุปกรณ์ประกอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-01.07 151825
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

8.ตรวจสอบการหล่อลื่นในระบบ Mechanism ได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-01.08 151826
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

9. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลทดสอบของ Circuit Breaker ได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-01.09 151827
PGS-MC04-5-013-01 ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

10.สรุป นำเสนอข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา บันทึกผล และรายงานผล

PGS-MC04-5-013-01.10 151828
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Power Circuit Breaker ได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-02.01 151829
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

2. ถอดและประกอบ Power Circuit Breaker ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-02.02 151830
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

3.ตรวจสอบและแก้ไขระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-02.03 151831
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

4.ตรวจสอบ เลือกใช้ Spare Part ได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-02.04 151832
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลทดสอบ Motion ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-02.05 151833
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

6.  ตรวจสอบวิเคราะห์ความเสียหายได้อย่างถูกต้อง

PGS-MC04-5-013-02.06 151834
PGS-MC04-5-013-02 ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

7.สรุป นำเสนอข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา บันทึกผล และรายงานผล

PGS-MC04-5-013-02.07 151835
PGS-MC04-5-013-03 ตรวจสอบ Disconnecting Switch

1. อธิบายหลักการงานและโครงสร้างของ Disconnecting Switch ได้อย่างถูกต้อง 

PGS-MC04-5-013-03.01 151836
PGS-MC04-5-013-03 ตรวจสอบ Disconnecting Switch

2.ตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ส่วนที่เป็น Mechanism ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-03.02 151837
PGS-MC04-5-013-03 ตรวจสอบ Disconnecting Switch

3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-03.03 151838
PGS-MC04-5-013-03 ตรวจสอบ Disconnecting Switch

4. วัดค่าทางกลและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

PGS-MC04-5-013-03.04 151839
PGS-MC04-5-013-03 ตรวจสอบ Disconnecting Switch

5. สรุป นำเสนอข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา บันทึกผล และรายงานผล

PGS-MC04-5-013-03.05 151840

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 1.  12.1  ความรู้เรื่องอุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สถานีไฟฟ้าย่อย  ระบบสายป้อนและช่องเดินสายไฟ การป้องกันระบบไฟฟ้า การต่อลงดิน การบำรุงรักษาระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)     

 1. การเลือกใช้เครื่องมือทั่วไป (เครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด) และเครื่องมือพิเศษสำหรับปฏิบัติงานกับ Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch
 2. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความผิดปกติและการแก้ไขทางกายภาพของ Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch
 3. การแปรผลและการวิเคราะห์ผลทดสอบ Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)

 1. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)
 2. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)
 3. ทักษะการสอนงานเบื้องต้น(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นที่ได้จากการวัดในการบำรุงรักษา Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

 2. หลักการคำนวณพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและทางกลที่เกี่ยวข้อง เช่น การคำนวนหาค่ากระแสที่พิกัดค่าแรงบิดที่พิกัด

 3. ความรู้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

 4. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

 5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

 6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Power Circuit Breaker และ Disconnecting Switch

 7. การเก็บ บำรุง รักษา เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ
 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

 3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

 4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ
 1. หลักฐานการศึกษา

 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 

 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Power Circuit Breaker & Disconnecting Switch และอุปกรณ์ประกอบ(ก) คำแนะนำ       ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ Power Circuit Breaker & Disconnecting Switch  โดยต้องทราบถึงข้อหลักของการดำเนินการของงานบำรุงรักษาดังกล่าว(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ตรวจสอบ Power Circuit Breaker

  • มีทักษะในการอ่านแบบทางไฟฟ้าและคู่มือประกอบได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมต่าง ๆ ของ Power Circuit Breaker จากแบบวงจรระบบไฟฟ้า ความรู้ในขั้นตอนการถอดประกอบอุปกรณ์ และการดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบ

  • ตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ส่วนที่เป็น Mechanism ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะดำเนินการเข้าตรวจสอบสภาพของ Mechanism (ถ้ามีการชำรุด แจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ) การทำความสะอาดอย่างระมัดระวังโดยใช้วัสดุที่กำหนด

  • ตรวจสอบและวัดค่าทางกล ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะดำเนินการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการใช้งานสำหรับการทดสอบวัดค่าทางกลของ Power Circuit Breaker

  • ตรวจสอบและประเมินระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะดำเนินการตรวจสภาพทั่ว ๆ ไป ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ของ Power Circuit Breaker และทำการทดสอบให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการงาน

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลัง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Switching) โดยจะต้องมีความรู้เรื่องระบบการทำงานจากแบบวงจรไฟฟ้า ขั้นตอนการถอด ประกอบระบบ และระบบควบคุม การดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบ การปิดกั้นบริเวณพร้อมป้ายแจ้งเตือน และผู้เฝ้าระวังระหว่างการทดสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการทดสอบและความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ข้อกำหนดความปลอดภัยของอุปกรณ์และค่าควรระวังสำหรับการทดสอบทางด้านไฟฟ้า

  • ตรวจสอบและประเมิน Protection system และอุปกรณ์ประกอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจะต้องมีความรู้เรื่อง Protection system จากแบบวงจรไฟฟ้าก่อนนำเข้าใช้งาน มีการปิดกั้นบริเวณพร้อมป้ายแจ้งเตือน และผู้เฝ้าระวังระหว่างการทดสอบ Protection system ตามแบบวงจรไฟฟ้า ตามมาตรฐานการทดสอบและความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

  • ตรวจสอบการหล่อลื่นในระบบ Mechanism ได้อย่างถูกต้อง โดยจะดำเนินการถอด ประกอบ และเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

  • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลทดสอบของ Circuit Breaker ได้อย่างถูกต้อง โดยจะดำเนินการนำค่าที่วัดได้มาทำการตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะห์ผลทดสอบของ Circuit Breaker และทำรายงานสรุปผล 2. ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker

  • มีความสามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยในการบำรุงรักษา Power Circuit Breaker  โดยจะมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานการถอด ตรวจสอบและประกอบอุปกรณ์ย่อยของ Power Circuit Breaker โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย อาทิ เช่น การเลือกใช้ประแจ Torque Wrench ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ทำการกวดอัด Bolt ที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ส่วนที่เป็นระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  • มีความสามารถตรวจสอบ เลือกใช้ Spare Part ได้อย่างถูกต้อง

  • มีความสามารถในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้า เช่น มาตรวัดทางไฟฟ้าตรวจสอบอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการงาน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  • ความสามารถในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลทดสอบ Motion ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. ตรวจสอบ Disconnecting Switch

  • มีความสามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยในการบำรุงรักษา Disconnecting Switch  โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานการถอด ตรวจสอบและประกอบอุปกรณ์ย่อยของ Disconnecting Switch โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย อาทิ เช่น การเลือกใช้ประแจ Torque Wrench ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ทำการกวดอัด Bolt ที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบ ทำความสะอาดและซ่อมแซม ส่วนที่เป็น Mechanism ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  • มีความสามารถในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางไฟฟ้า เช่น มาตรวัดทางไฟฟ้าตรวจสอบอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการงาน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  • ความสามารถในการตรวจสอบ เครื่องมือวัดค่าทางกลและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1.  18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบ Power Circuit Breaker    1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การตรวจสอบ Power Circuit Breaker    2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การตรวจสอบ Power Circuit Breaker    3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ Power Circuit Breaker โดยมีแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือประเมิน ซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker    1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker    2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker    3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมและปรับปรุง Power Circuit Breaker โดยมีแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์18.3 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบ Disconnecting Switch    1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การตรวจสอบ Disconnecting Switch    2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การตรวจสอบ Disconnecting Switch    3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ Disconnecting Switch โดยมีแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์  ยินดีต้อนรับ