หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-190ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
         ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโดยการประเมินสมรรถนะ สภาพ วิเคราะห์ผลกระทบหากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ สรุปผลและรายงานผล จัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602. กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 25503. กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 25564. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร5. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-5-004-01 นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

1.ประเมินสมรรถนะและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

PGS-MC04-5-004-01.01 151644
PGS-MC04-5-004-01 นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

2. วิเคราะห์ผลกระทบหากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

PGS-MC04-5-004-01.02 151645
PGS-MC04-5-004-01 นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

3.นำเสนอการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

PGS-MC04-5-004-01.03 151646
PGS-MC04-5-004-01 นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

4.ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

PGS-MC04-5-004-01.04 151647
PGS-MC04-5-004-01 นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

5.สรุปผลและรายงานผลการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

PGS-MC04-5-004-01.05 151648
PGS-MC04-5-004-02 จัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

1. จัดทำร่างแบบและคู่มือการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยน

PGS-MC04-5-004-02.01 151649
PGS-MC04-5-004-02 จัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

2.นำเสนอร่างแบบและคู่มือการทำงาน

PGS-MC04-5-004-02.02 151650

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)
 1. ทักษะด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 2. ทักษะการเขียนแบบไฟฟ้า เช่น Visio AutoCad เป็นต้น

 3. ทักษะการประเมินและวิเคราะห์ผล

 4. ทักษะการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

 5. การวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

 6. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทักษะในการทำงาน (Soft Skills)
 1. ทักษะการนำเสนองาน

 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 2. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา

 3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาในการปฏิบัติงาน

 4. การจัดการและการวางแผนการบำรุงรักษา

 5. การวางแผนการผลิตและบำรุงรักษา

 6. คำศัทพ์ภาษาอังกฤษทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ1.  ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

 1. หลักฐานการศึกษา
 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการนำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า และจัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า(ก) คำแนะนำ       ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและจัดทำคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า โดยต้องทราบถึงหลักของการดำเนินการของงานบำรุงรักษาดังกล่าว(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า โดยการประเมินสมรรถนะและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ที่ Obsolete อุปกรณ์ที่พังเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้

 2. วิเคราะห์ผลกระทบในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า โดยเริ่มจากการตรวจสอบคลังอุปกรณ์ว่ามี spare parts และหากต้องสั่งจากต่างประเทศจะต้องใช้ระยะเวลานาน หากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จะส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือไม่ อย่างไร

 3. จัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า เป็นการจัดทำร่างแบบและคู่มือการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่ได้ปรับเปลี่ยน โดยหลังจากจัดทำร่างแบบแล้วจะต้องนำเสนอร่างแบบและคู่มือการทำงานต่อหัวหน้างานเพื่อขอรับการอนุมัติแบบและคู่มือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
   

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน เสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า     1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า     2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า     3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า18.2 เครื่องมือประเมิน จัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า     1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การจัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า     2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การจัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า     3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำแบบและคู่มือการทำงานหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้ายินดีต้อนรับ