หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย (Insurance Agreement)

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-188ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย (Insurance Agreement)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สนับสนุน) โรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย สามารถตรวจสอบแผนและติดตามงานบำรุงรักษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างงานบำรุงรักษา พร้อมทั้งสนับสนุนและประเมินการทดสอบอุปกรณ์หลังการบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ  และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัยโรงไฟฟ้า รวมถึงตรวจรับงานและสรุปผลงานบำรุงรักษาภายใต้สัญญางานบำรุงรักษาและการประกันภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 25502. กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 25563. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-5-002-01 ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)

1.ตรวจสอบงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ

PGS-MC04-5-002-01.01 151633
PGS-MC04-5-002-01 ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)

2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ

PGS-MC04-5-002-01.02 151634
PGS-MC04-5-002-01 ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)

3.สนับสนุนและประเมินการทดสอบอุปกรณ์หลังการบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ

PGS-MC04-5-002-01.03 151635
PGS-MC04-5-002-02 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย

1. อธิบายขอบเขตและเงื่อนไขของสัญญาบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัยโรงไฟฟ้าได้

PGS-MC04-5-002-02.01 151636
PGS-MC04-5-002-02 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย

2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัยโรงไฟฟ้า

PGS-MC04-5-002-02.02 151637
PGS-MC04-5-002-02 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย

3.ตรวจรับงานและสรุปผลงานบำรุงรักษาภายใต้สัญญางานบำรุงรักษาและการประกันภัย

PGS-MC04-5-002-02.03 151638

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)
 1. ทักษะด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 2. ทักษะการวิเคราะห์ผลและแก้ปัญหา

 3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานบำรุงรักษาได้ถูกต้องเหมาะสม

 4. การบริหารจัดการ และวางแผนการทำงาน (ระยะเวลา กำลังคน อะไหล่ ฯลฯ) สำหรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 5. ทักษะการใช้งานระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

 6. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานทักษะในการทำงาน (Soft Skills)
 1. ทักษะการควบคุมงาน

 2. ทักษะการติดต่อประสานงาน

 3. ทักษะการสอนงานเบื้องต้น

 4. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)

 5. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

 6. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

 7. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษา

 2. วิธีการใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษา

 3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษาระหว่างปฏิบัติงาน

 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

 5. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่

 6. ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา

 7. ปัญหาและอุปสรรคการบำรุงรักษาอะไหล่ในองค์กร

 8. คำศัทพ์ภาษาอังกฤษทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

 1. หลักฐานการศึกษา
 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน     1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ      2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย(ก) คำแนะนำ       ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย โดยต้องทราบถึงหลักของการดำเนินการของงานบำรุงรักษาดังกล่าว (ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ประกอบด้วย• Substation and Distribution- Switchyard- Transformer- Switchgear- High Voltage (HV) Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) Circuit breaker- Protection Relay- Electrical Measurement- Cable and Jointer- Communication System- Control Panel เช่น H2 & Seal Oil System Precipitator Automatic Transfer Device (ATD) เป็นต้น• Rotating Electrical Machine- Generator- Motor• Power Electronics- Uninterruptible Power Supply (UPS)- Electrical Machine Drives- Automatic Voltage Regulator (AVR) & Excitation System **อุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้าที่หากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหรือความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (Reliability) โดยตรง
 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ประกอบด้วย- Fire protection system- Grounding and lightning protection- Lighting & Power Plug- Cathodic protection system- Air conditioning system- Crane- Hoist and elevator- Close circuit television (CCTV)- Emergency Diesel Generator- Intercom**อุปกรณ์สนับสนุน คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่หากเกิดปัญหาจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหรือความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (Reliability) โดยตรง
 1. ปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น แผนการ De-energized Switchyard แผนการ Energized Switchyard และแผน Function Test เป็นต้น

 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า หน่วยงานวางแผนการผลิตและบำรุงรักษา และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เป็นต้น

 3. สัญญาบำรุงรักษา เช่น สัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา (Major Maintenance Agreement: MMA) เป็นสัญญาที่โรงไฟฟ้าทำสัญญากับหน่วยงานภายนอกในงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบตามวาระ (Planned Outage) สัญญาปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement: OMA) เป็นสัญญาที่ กฟผ. ทำสัญญากับโรงไฟฟ้าเอกชน ในงานเดินเครื่องและงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1.  18.1 เครื่องมือประเมิน ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)     1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)     2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)     3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)18.2 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษาและประกันภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
 1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษาและประกันภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษาและประกันภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษาและประกันภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า    ยินดีต้อนรับ