หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-187ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) ได้ โดยสามารถตรวจสอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าในระบบ จัดทำและปรับปรุงเอกสารประกอบการทำงาน จัดทำรายการและเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องมือพิเศษสำหรับงานบำรุงรักษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานบำรุงรักษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและประเมินการทดสอบอุปกรณ์หลังการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 25502. กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 25563. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-5-001-01 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM)

1.ตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ในระบบ CMMS

PGS-MC04-5-001-01.01 151623
PGS-MC04-5-001-01 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM)

2.จัดทำและปรับปรุงเอกสารประกอบการทำงาน 

PGS-MC04-5-001-01.02 151624
PGS-MC04-5-001-01 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM)

3.จัดทำรายการและเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องมือพิเศษสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

PGS-MC04-5-001-01.03 151625
PGS-MC04-5-001-01 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM)

4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

PGS-MC04-5-001-01.04 151626
PGS-MC04-5-001-01 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM)

5.สนับสนุนและประเมินการทดสอบอุปกรณ์หลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

PGS-MC04-5-001-01.05 151627
PGS-MC04-5-001-02 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงแก้ไข (CM)

1. ตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (CM) ในระบบ CMMS

PGS-MC04-5-001-02.01 151628
PGS-MC04-5-001-02 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงแก้ไข (CM)

2.  จัดทำและปรับปรุงเอกสารประกอบการทำงาน 

PGS-MC04-5-001-02.02 151629
PGS-MC04-5-001-02 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงแก้ไข (CM)

3.จัดทำรายการและเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องมือพิเศษสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (CM)

PGS-MC04-5-001-02.03 151630
PGS-MC04-5-001-02 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงแก้ไข (CM)

4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (CM)

PGS-MC04-5-001-02.04 151631
PGS-MC04-5-001-02 ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงแก้ไข (CM)

5.สนับสนุนและประเมินการทดสอบอุปกรณ์หลังการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (CM)

PGS-MC04-5-001-02.05 151632

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)
 1. ทักษะด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 2. ทักษะการวิเคราะห์ผลและแก้ปัญหา

 3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานบำรุงรักษาได้ถูกต้องเหมาะสม

 4. การบริหารจัดการ และวางแผนการทำงาน (ระยะเวลา กำลังคน อะไหล่ ฯลฯ) สำหรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 5. ทักษะการใช้งานระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

 6. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานทักษะในการทำงาน (Soft Skills)
 1. ทักษะการควบคุมงาน

 2. ทักษะการติดต่อประสานงาน

 3. ทักษะการสอนงานเบื้องต้น

 4. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)

 5. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

 6. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

 7. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษา

 2. วิธีการใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษา

 3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษาระหว่างปฏิบัติงาน

 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

 5. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่

 6. ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง/การบำรุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา

 7. ปัญหาและอุปสรรคการบำรุงรักษาอะไหล่ในองค์กร

 8. คำศัทพ์ภาษาอังกฤษทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ
 1. หลักฐานการศึกษา

 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 

 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน        ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน      1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ      2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)(ก) คำแนะนำ      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) โดยต้องทราบถึงหลักการดำเนินงานบำรุงรักษา(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ประกอบด้วย• Substation and Distribution- Switchyard- Transformer- Switchgear- High Voltage (HV) Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) Circuit breaker- Protection Relay- Electrical Measurement- Cable and Jointer- Communication System- Control Panel เช่น H2 & Seal Oil System Precipitator Automatic Transfer Device (ATD) เป็นต้น• Rotating Electrical Machine- Generator- Motor• Power Electronics- Uninterruptible Power Supply (UPS)- Electrical Machine Drives- Automatic Voltage Regulator (AVR) & Excitation System **อุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้าที่หากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหรือความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (Reliability) โดยตรง
 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ประกอบด้วย- Fire protection system- Grounding and lightning protection- Lighting & Power Plug- Cathodic protection system- Air conditioning system- Crane- Hoist and elevator- Close circuit television (CCTV)- Emergency Diesel Generator- Intercom**อุปกรณ์สนับสนุน คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่หากเกิดปัญหาจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหรือความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (Reliability) โดยตรง
 1. เอกสารประกอบการทำงาน สำหรับงาน PM เป็นการปรับปรุง Work Instruction และ Inspection Sheet ก่อนนำเข้าระบบ CMMS ส่วนสำหรับงาน CM เป็นการปรับปรุงรายงานก่อนนำเข้าระบบ CMMS เช่นกัน

 2. การใช้งานระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) เช่น4.1 การใช้งานระบบทั่วไป เช่น การตรวจสอบงาน PM CM การออก Work Order4.2 การใช้ระบบ CMMS ในการบริหารงานบำรุงรักษาและควบคุมคลังอะไหล่4.3 การใช้ระบบ CMMS ในการจัดซื้อจัดจ้าง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1.  18.1 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (PM)      1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน      2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน      3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน18.2 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงแก้ไข (CM)
 1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงแก้ไข

 2. ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงแก้ไข

 3. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงแก้ไข ยินดีต้อนรับ