หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-186ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
             ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางกลและเครื่องมือช่าง โดยการศึกษาคู่มือการใช้งาน รวมทั้ง ดูแล บำรุงรักษาและเก็บรักษาเครื่องมือ พร้อมตรวจสอบเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ ทำการสรุปและรายงานผลการดูแลตรวจสอบเครื่องมือได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 ข้อกำหนดการสอบเทียบเครื่องมือวัด

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-4-005-01 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

1.อ่านคู่มือใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

PGS-MC04-4-005-01.01 151617
PGS-MC04-4-005-01 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

2.ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

PGS-MC04-4-005-01.02 151618
PGS-MC04-4-005-01 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

3. ตรวจสอบเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

PGS-MC04-4-005-01.03 151619
PGS-MC04-4-005-01 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

4.สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบและดูแลเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

PGS-MC04-4-005-01.04 151620
PGS-MC04-4-005-02 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง

1.  ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและเหมาะสม

PGS-MC04-4-005-02.01 151621
PGS-MC04-4-005-02 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง

2.สรุปผลและรายงานการตรวจสอบและดูแลเครื่องมือช่าง

PGS-MC04-4-005-02.02 151622

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 2. ทักษะการอ่านและการปฏิบัติงานตามศึกษาคู่มือใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

 3. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล

 4. ทักษะการสรุปและรายงานผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานให้ถูกกับลักษณะงาน

 2. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา

 3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาในการปฏิบัติงาน

 4. ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรวิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือสอบเทียบ ขั้นตอนการสอบเทียบ

 5. การเก็บและบำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางกลและเครื่องมือช่าง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

 1. หลักฐานการศึกษา
 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน      1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ      2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทางกล และเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า(ก) คำแนะนำ      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการบำรุงรักษา โดยต้องทราบถึงหลักของการดำเนินการของงานบำรุงรักษาดังกล่าว(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เช่น ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter) เครื่องมือวัดความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า (Instrulation Resistance Test) เป็นต้น

 2. เครื่องมือวัดทางกล เช่น Dial Gauge เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน (Vibration) เครื่องวัดความร้อนโดยใช้อินฟราเรด (Infrared Thermoscan) เป็นต้น

 3. การดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้การที่จะทำให้เครื่องมือเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือควรรู้จักระมัดระวังในการใช้งานในบางอุปกรณ์ เช่น การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ไม่ควรเลือกการวัดค่ากระแส ไปวัดแรงดัน จะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ เป็นต้น

 4. การเก็บรักษาเครื่องมือ เช่น ในการเก็บเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าหลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อน เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและทำความเสียหายกับเครื่องมือวัดได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1.  18.1 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล    1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล    2. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและทางกล18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง
 1. ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง

 2. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง ยินดีต้อนรับ