หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EGS-5-185ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกได้ โดยสามารถตรวจสอบใบรับรองและสภาพของเครื่องมือที่หน่วยงานภายนอกนำมาใช้งาน ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง รายงานผลการตรวจสอบและข้อมูลการบำรุงรักษา ทดสอบอุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน รวมถึงการบันทึกงานที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้างานแล้วในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-MC04-4-004-01 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

1.ตรวจสอบใบรับรองและสภาพของเครื่องมือที่หน่วยงานภายนอกนำมาใช้งาน

PGS-MC04-4-004-01.01 151609
PGS-MC04-4-004-01 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

2.ประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่องและหน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

PGS-MC04-4-004-01.02 151610
PGS-MC04-4-004-01 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

3.ติดตามงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่อง

PGS-MC04-4-004-01.03 151611
PGS-MC04-4-004-01 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

4. รายงานผลการตรวจสอบและข้อมูลการบำรุงรักษาพร้อมทั้งบันทึกงานในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

PGS-MC04-4-004-01.04 151612
PGS-MC04-4-004-02 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

1.ตรวจสอบใบรับรองและสภาพของเครื่องมือที่หน่วยงานภายนอกนำมาใช้งาน

PGS-MC04-4-004-02.01 151613
PGS-MC04-4-004-02 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

2. ประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่องและหน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

PGS-MC04-4-004-02.02 151614
PGS-MC04-4-004-02 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

3. ติดตามงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่อง

PGS-MC04-4-004-02.03 151615
PGS-MC04-4-004-02 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

4. รายงานผลการตรวจสอบและข้อมูลการบำรุงรักษาพร้อมทั้งบันทึกงานในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

PGS-MC04-4-004-02.04 151616

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการอ่านแบบ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

 2. ทักษะการอ่านแบบไฟฟ้า

 3. ทักษะการอ่านแบบเครื่องกล

 4. ทักษะด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

 5. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาได้ถูกต้องเหมาะสม

 6. การวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ (กรณีเกิดความผิดปกติ)

 7. ทักษะการใช้งานระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)ทักษะการติดต่อประสานงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. หลักการทำงานของ อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สนับสนุน)

 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟ้า

 3. ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือในงานบำรุงรักษา

 4. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา

 5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาในการปฏิบัติงาน

 6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

 1. หลักฐานการศึกษา
 2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน check-list รายการ(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

           ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการดำเนินการติดตามงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก อุปกรณ์สนับสนุน) โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าดังคำอธิบายรายละเอียด(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องติดตามงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก อุปกรณ์สนับสนุน) โดยต้องทราบถึงหลักของการดำเนินการของงานบำรุงรักษาดังกล่าว      (ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ประกอบด้วย•   Substation and Distribution- Switchyard- Transformer- Switchgear- High Voltage (HV) Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) Circuit breaker- Protection Relay- Electrical Measurement- Cable and Jointer- Communication system- Control Panel เช่น H2 & Seal Oil System Precipitator Automatic Transfer Device (ATD) เป็นต้น• Rotating Electrical Machine- Generator- Motor• Power Electronics- Uninterruptible power supply (UPS)- Electrical Machine Drives- Automatic Voltage Regulator (AVR) & Excitation System**อุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้าที่หากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหรือความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (Reliability) โดยตรง
 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ประกอบด้วย- Fire protection system- Grounding and lightning protection- Lighting & Power Plug- Cathodic protection system- Air conditioning system- Crane- Hoist and elevator- Close circuit television (CCTV)- Emergency Diesel Generator- Intercom**อุปกรณ์สนับสนุน คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่หากเกิดปัญหาจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหรือความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (Reliability) โดยตรง
 1. ตรวจสอบใบรับรองและสภาพของเครื่องมือ โดยจะดำเนินการตรวจสอบใบรับรองและสภาพของเครื่องมือของหน่วยงานภายนอกที่นำมาใช้งานบำรุงรักษา เช่น- ตรวจสอบสภาพสายไฟของสว่าน ที่จะนำมาใช้ในงานบำรุงรักษา- ตรวจสอบหน้ากากป้องกันหินเจียร ของสว่านเจียรจะนำมาใช้ในงานบำรุงรักษา เป็นต้น
 1. ประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่องและหน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจะประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดแยกระบบก่อนให้หน่วยงานภายนอกเข้าทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ซึ่งอาจจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผู้รับเหมา

 2. ติดตามงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยจะติดตามงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามข้อมูลการบำรุงรักษา รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์ซึ่งมีการสนับสนุนการทดสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

 3. ประสานงานกับหน่วยงานเดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังจากการปฏิบัติงานบำรุงรักษาจากหน่วยงานภายนอก

 4. รายงานผลการตรวจสอบและข้อมูลการบำรุงรักษา จะรายงานผลงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ ซึ่งรวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ ข้อมูลการบำรุงรักษา และรายงานปัญหากรณีที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานบำรุงรักษา ให้กับหัวหน้างาน

 5. ข้อมูลการบำรุงรักษา ดูรายละเอียดมาจากข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR), Work Instruction

 6. บันทึกงานในระบบการจัดการงานบำรุงรักษา โดยจะบันทึกผลงานบำรุงรักษา ในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานชั้นต้นก่อน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
 - N/A -

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
 - N/A -

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1.  
 1.  18.1 เครื่องมือประเมิน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก1.ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก2.การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
 1.  18.2เครื่องมือประเมิน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก1.ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก2.การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกยินดีต้อนรับ