หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-SPA-5-137ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 5

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้เป็นหน่วยวัด ความรู้ ทักษะ และผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ ของ สปาเทอราปิ้ส ระดับ 5 โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามขั้นตอนและมาตรฐานทรีทเม้นท์ และแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)สาขาให้บริการสปา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10421-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) 1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ 10421-01.01 132636
10421-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) 1.2 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการด้วยความสุภาพ 10421-01.02 132637
10421-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) 1.3 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอนของการนวดด้วยความสุภาพ 10421-01.03 132638
10421-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) 1.4 อธิบายประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ 10421-01.04 132639
10421-02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม 2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ 10421-02.01 132640
10421-02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม 2.2 เตรียมน้ำมันนวดสำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ 10421-02.02 132641
10421-02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม 2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ 10421-02.03 132642
10421-02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม 2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ 10421-02.04 132643
10421-02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม 2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ 10421-02.05 132644
10421-03 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์ 3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ 10421-03.01 132645
10421-03 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์ 3.2 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยนวดวนทั่วตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความละเอียด รอบคอบ 10421-03.02 132646
10421-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ 4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ 10421-04.01 132647
10421-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ 4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ 10421-04.02 132648

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้า ที่จำเป็น ประกอบด้วย
(1) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ของผิวหนัง
(2) ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระเบื้องต้น
(3) ความรู้หลักการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage Massage)
(4) ความรู้เรื่องข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage Massage)
(ข) ทักษะก่อนหน้า ที่จำเป็น ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการให้บริการสปาที่สอดคล้องกับโครงสร้างของร่างกายและหน้าที่ระบบผิวหนัง
(2) ความสามารถในการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage Massage)ได้ตามหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีระเบื้องต้น
(3) ความสามารถในการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage Massage)ได้ตามหลักวิชาการ
(4) ความสามารถในการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage Massage)โดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage)
- ความสามารถในการสอบถามและให้บริการตามความต้องการของผู้มารับบริการอย่างครบถ้วน ตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการ ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการชี้แจงขั้นตอนได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ
(2) ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม
- เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ
- ความสามารถในการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการรวบรวมวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
(3) ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์
- ความสามารถในการส่งมอบผ้าขนหนูและแจ้งผู้รับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตามขั้นตอน ด้วยความละเอียด รอบคอบ
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage)
- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง
- ความรู้เกี่ยวกับการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอน
- ความรู้เกี่ยวกับการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบน้ำเหลืองภายในร่างกาย
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง
- ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผลิตภัณฑ์นวดระบายต่อมน้ำเหลือง ตามใบสั่งงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง
- ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการ จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง
(3) ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามขั้นตอน และตามมาตรฐาน     ทรีทเม้นท์
- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง และข้อควรระวังในการให้บริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองในร่างกาย และประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อน้ำเหลือง
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
• เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
• แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book)
(ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
• เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
• เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
• แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
• สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
• หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือ
การสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
• หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องมือคือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือแบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือเอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
(ง) วิธีการประเมิน
• ประเมินความรู้ โดยใช้
(1) ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้
(2) ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
• ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
• ประเมินผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
• พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะรายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)


15. ขอบเขต (Range Statement)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การนวดระบายต่อมน้ำเหลือง คือ การนวดแบบไม่มีน้ำหนัก แต่นวดเป็นจังหวะ
และเน้นไปที่ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองบนใบหน้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการล้างพิษ โดยการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบไหลเวียนน้ำเหลือง นอกจากนี้ยังช่วยคืนความสมดุลของของเหลวในร่างกาย กระชับกล้ามเนื้อ
ผิว และสร้างความผ่อนคลายอีกด้วย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้
(1) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้
(2) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน
18.3 ประเมินผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย
(1) หลักฐานความรู้ ได้แก่
(1.1) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
(1.2) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
(2) หลักฐานทักษะ ได้แก่
(2.1) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ
(2.2) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
(2.3) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)ยินดีต้อนรับ