หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น Vichy Shower, Jacuzzi, Jet Shower

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-SPA-5-132ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น Vichy Shower, Jacuzzi, Jet Shower

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะเฉพาะนี้ เป็นหน่วยวัดความรู้ ทักษะและผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ของอาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 5 ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการวารีบำบัด(Hydro Therapy) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการวารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรม ให้บริการวารีบำบัด (HydroTherapy) ตามขั้นตอน และแนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการวารีบำบัด(Hydro Therapy) แก่ผู้รับบริการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)สาขาให้บริการสปา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10402-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการ วารีบำบัด 1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ 10402-01.01 132578
10402-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการ วารีบำบัด 1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ 10402-01.02 132579
10402-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการ วารีบำบัด 1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ 10402-01.03 132580
10402-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับการให้บริการวารีบำบัด ตามที่ผ่านการอบรม 2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ 10402-02.01 132581
10402-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับการให้บริการวารีบำบัด ตามที่ผ่านการอบรม 2.2 ทำความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ 10402-02.02 132582
10402-03 ให้บริการวารีบำบัด ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์ 3.1 ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ 10402-03.01 132583
10402-03 ให้บริการวารีบำบัด ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์ 3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ ด้วยความสุภาพรอบคอบ 10402-03.02 132584
10402-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการวารีบำบัด แก่ผู้รับบริการ 4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ 10402-04.01 132585
10402-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการวารีบำบัด แก่ผู้รับบริการ 4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ 10402-04.02 132586

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ และประโยชน์จากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ที่มีผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิ ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น
(2) ความรู้เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ และข้อพึงระวังของการให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
(3) ความรู้เรื่องวิธีใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น Vichy Shower, Jet Shower, Jacuzzi เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล
(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
(1) ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ที่ส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิ ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น
(2) ความสามารถในการปฏิบัติตนระหว่างการให้บริการ ตามข้อบ่งชี้ และข้อพึงระวังของการให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
(3) ความสามารถในการใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น Vichy Shower, Jet Shower, Jacuzzi เพื่อปรับอุณหภูมิและความดันของน้ำตามคู่มือการใช้งาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ความสามารถในการส่งมอบชุดที่จะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ และแจ้งเรื่องเวลาที่จะเริ่มต้นให้บริการด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการทบทวนทรีทเม้นท์ ด้วยความสุภาพ รอบคอบ
- ความสามารถในการอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วนด้วยความสุภาพ
(1) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความสามารถในการเตรียมห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
- ความสามารถในการทำความสะอาดห้อง เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) และจัดเก็บเครื่องใช้ อุปกรณ์ หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ
(2) ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน
- ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ
- ความสามารถในการดูแล และให้คำแนะนำระหว่างรับบริการ ด้วยความสุภาพ รอบคอบ
(3) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) แก่ผู้รับบริการ
- ความสามารถในการแนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ
- ความสามารถในการแนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
- ความรู้เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่ผู้รับบริการเลือก
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) และประโยชน์ของการใช้น้ำเพื่อผ่อนคลาย
(2) เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการ วารีบำบัด (Hydro Therapy)
- ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดห้อง เครื่องมื อุปกรณ์สำหรับให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เบื้องต้น และจัดเก็บเครื่องใช้หลังการให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
(3) ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น แรงน้ำที่เหมาะสม ระยะเวลาการให้บริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการดูแล และให้คำแนะนำระหว่างให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
(4) แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) แก่ผู้รับบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy)
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
• เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
• แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning book)
 
(ข) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
• เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
• เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
• แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกงานประจำวัน (Log book)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
• สภาพการประเมิน (Assessment Condition) เอกสารยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝึกงานประกอบด้วยห้องปฏิบัติงาน เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ แบบบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบรายงานผล
• หลักฐานความรู้ที่ต้องการ เช่น โดยการสอบภาคทฤษฎี โดยใช้แบบข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย หรือ
การสัมภาษณ์ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
• หลักฐานการปฏิบัติที่ต้องการ เช่น โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สังเกตหรือสัมภาษณ์การปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งมีเครื่องใช้คือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือแบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือเอกสารรับรองทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
(ง) วิธีการประเมิน
• ประเมินความรู้ โดยใช้
(1) ข้อสอบข้อเขียน และ/หรือ แบบประเมินความรู้
(2) ข้อสอบสัมภาษณ์ และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
• ประเมินทักษะ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน ประเมินโดยหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ หรือ
• ประเมินผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
• พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย หลักฐานความรู้ ได้แก่ เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้ แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book) และหลักฐานทักษะ ได้แก่ เอกสารงานที่ปฏิบัติ หรือ เอกสารรับรองทักษะรายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ เป็นต้น เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)


15. ขอบเขต (Range Statement)

การบริการวารีบำบัด (Hydrotherapy) คือ การบำบัดโดยการใช้ความร้อนของน้ำ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ อาจใช้สมุนไพรและเกลือมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัด ลักษณะของวารีบำบัด จะมีองค์ประกอบของสถานที่และอุปกรณ์สำคัญ ทำให้เกิดการผ่อนคลาย การบำบัดอาจใช้น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำแข็ง หรือไอน้ำ โดยการแช่ในน้ำเย็นสลับกับน้ำร้อนที่อุณหภูมิเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีอ่างโคลนเพื่อพอกและอบ หรืออุปกรณ์ฝักบัวชนิดรูน้ำเล็ก การฉีดน้ำความดันสูง การนวดเกลือ การประคบความเย็นหรือร้อน วารีบำบัดอาจครอบคลุมไปถึงการใช้อ่างจากุชชี่ และการดื่มน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ อย่างเช่น น้ำแร่ เป็นต้น
Vichy Shower คือ เครื่องใช้ที่สปาเทอราปิ้สใช้ในการให้บริการ Vichy Shower แก่ผู้รับบริการ สปาเทอราปิ้ส
จะให้ผู้รับบริการนอนบนโต๊ะทรีทเม้นท์ในท่าทางตามที่ผ่านการอบรม เพื่อให้บริการนวดด้วยแรงดันน้ำ ซึ่งน้ำอุ่นจะกระจายออกจากหัวฉีดแบบฝักบัว คล้ายฝนตก (หัวฉีด ประมาณ 5 หัว หรือมากกว่า) แรงของกระแสน้ำที่โปรยลงมาจะนวดไปทั่วร่างกายช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย
Jet Shower คือ การใช้หัวเจ็ทที่มีแรงของน้ำสูงมาฉีดไปตามร่างกายของผู้รับบริการโดยสปาเทอราปิ้สจะยืนห่างจากผู้รับบริการ ประมาณ 4 เมตร ปกตินิยมใช้น้ำอุ่น เพราะจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง
Jacuzzi คือ การลงอาบแช่น้ำอุ่นใน อ่างน้ำวนที่มีหัวฉีดที่พ่นน้ำออกมานวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย และมีเครื่องเป่าลมพ่นฟองอากาศออกมาผสมในน้ำด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอ่างน้ำวนคือ 30-40 องศาเซลเซียส การแช่ในอ่างน้ำวนทำให้เกิดความผ่อนคลายเช่นเดียวกับการอาบแช่น้ำ กระแสน้ำและฟองอากาศที่สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายจะกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง และกดนวดเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดการเกร็งตัว และมีการถ่ายเทไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองด้วย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ประเมินความรู้ เพื่อวัดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้
(1) ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบประเมินความรู้
(2) ข้อสอบสัมภาษณ์ หรือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.2 ประเมินทักษะ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ โดยใช้แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบแสดงทักษะการปฏิบัติงาน
18.3 ประเมินผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ ตามที่พึงมีในเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ แบบสังเกตคุณสมบัติที่พึงประสงค์และ/หรือแบบบันทึกการสัมภาษณ์
18.4 พิจารณาหลักฐาน ประกอบด้วย
(1) หลักฐานความรู้ ได้แก่
(1.1) เอกสารรับรองความรู้ เช่น ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือแบบรายงานผลความรู้
(1.2) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
(2) หลักฐานทักษะ ได้แก่
(2.1) เอกสารงานที่ปฏิบัติ เช่น รายการปฏิบัติงาน (Check List) แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ใบสั่งงาน (Job Order) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาชีพ
(2.2) เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
(2.3) แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)ยินดีต้อนรับ