หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---5-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
201411 ค้นหาและกู้ภัย (Search and rescue) ขั้นกลาง

1 ใช้เทคนิคพิเศษในการค้นหาเช่นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ สามารถใช้วิทยุ VHF/FM และ HF/SSB ใช้รหัสประมวลสัญญาณวิทยุได้เข็มทิศแผนที่ได้ สามารถติดต่อสถานีแม่ข่ายได้

2 สามารถใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยและดำรงชีวิตรอดได้ เช่นอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) สามารถดำรงชีวิตรอดได้ในภาวะอันตรายเช่น เครื่องมือหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมเลื่อยยนต์ เชือก ห่วงชูชีพ สามารถใช้อุปกรณ์ในการ ตัด ถ่าง เจาะ ได้

201412 ขนส่งลำเลียง (Logistics) ขั้นกลาง

1 สามารถจัดหาอุปกรณ์หนักที่ใช้ในการกู้ภัยเช่นเครื่องตัดและถ่าง สามารถตรวจวัดบำรุงรักษา ซ่อมอุปกรณ์ได้ แก้ไขซ่อมบำรุงระบบกระแสไฟฟ้าได้

2 ตรวจตราฐานที่ตั้ง ฐานปฐิบัติการ ที่พัก สุขอนามัย สามารถซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ใช้งานได้

201413 การบัญชาการเหตุการณ์ขั้นกลาง

1 รับทราบคำสั่งการบัญชาการใช้การสื่อสารแม่ข่ายในการติดต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้

2 ปฎิบัติตามคำสั่งการบัญชาการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และรายงานผลการปฎิบัติงาน


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ