หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---5-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
202131 จัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System (ICS)

1 กำหนดสายการบังคับบัญชาลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบังคับบัญชา การสั่งการร่วม Unified Command

2. จัดโครงสร้างการบริหารและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (organizationstructure)

202132 ปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุ IAP ที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ(Reliance on an Incident Action Plan) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

2. ปฎิบัติกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน

202133 การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือ

1. การจัดการทรัพยากรจำแนก ชนิด ประเภททรัพยากร Type & kindขอรับการสนับสนุนทรัพยากรOrdering การส่งมอบ ทรัพยากร Dispatched & Deployedตรวจสอบสถานะทรัพยากร Status tracking & Recovering จัดการทรัพยากรครบวงจรหลักTactical Resources: (ปฏิบัติการ)บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์

2. กำหนดสัญลักษณ์การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ (Incident FacilityMap Symbols)

3. ปฎิบัติการบูรณาการด้านการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร

4. จัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง Information and Intelligence


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ