หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---1-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      บุคคลที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น (Basic life support : BLS) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ประชาชนทั่วไป


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101111

บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

101111.01
101111

บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. ปฏิบัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอรับบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

101111.02
101111

บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. บอกหมายเลขโทรศัพท์แพทย์ฉุกเฉินได้

101111.03
101112

ปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

1. ประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นได้ว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ

101112.01
101112

ปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

2. ปฏิบัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101112.02
101112

ปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

3. ตรวจสอบการหายใจได้ว่าผู้ป่วยหายหรือไม่

101112.03
101112

ปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

4.ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)ได้อย่างถูกต้อง

101112.04
101113

ปฐมพยาบาลสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้

101113.01
101113

ปฐมพยาบาลสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน

2. ปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้

101113.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                          

2.สอบสัมภาษณ์

3.สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ทำการการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  (BLS)พร้อมกับใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) 

      (ก)  คำแนะนำ 

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  (BLS)พร้อมกับใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) 

      (ข)  คำอธิบายวิธีรายละเอียด

ทำหน้าที่แจ้งเหตุ และทำการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)พร้อมกับใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)ระหว่างรอหน่วยการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.การสอบสัมภาษณ์

3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ