หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แต่งหน้าเทคนิคพิเศษเพื่อใช้สำหรับงานธุรกิจบันเทิง

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-4-104ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แต่งหน้าเทคนิคพิเศษเพื่อใช้สำหรับงานธุรกิจบันเทิง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
เพื่อใช้สำหรับงานธุรกิจบันเทิง ตามความต้องการของการใช้งานเช่น
แต่งบาดแผลชนิดต่าง ๆ สำหรับงานแสดง. แต่งหน้าสำหรับบทบาทการแสดงได้แก่ บทพระ
บทคนชรา สำหรับงานแสดง เพื่อใช้สำหรับงานธุรกิจบันเทิงเช่น การแต่งแก่ ติดหนวดเครา
ใส่หัวล้าน หรือแต่งบาดแผล ถูกยิง ฟัน แทง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
สำหรับงานเวทีซึ่งประกอบด้วยการจัดแสงสีบนเวที


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">อาชีพเสริมสวย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•    กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
•    คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
•    ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ   
•    พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558   
•    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
17211 แต่งหน้า แต่งบาดแผลชนิดต่าง ๆ สำหรับงานแสดง 1. มีความรู้เรื่องลักษณะของบาดแผลชนิดต่าง ๆ แผลจากการยิง การฟัน แทง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 17211.01 123316
17211 แต่งหน้า แต่งบาดแผลชนิดต่าง ๆ สำหรับงานแสดง 2. สามารถใช้เครื่องสำอางสำหรับตกแต่งบาดแผลต่าง ๆ ได้ 17211.02 123317
17212 แต่งหน้าสำหรับบทบาทการแสดงได้แก่ บทพระ บทคนชรา 1. มีความรู้เรื่องวัยวุฒิต่าง ๆ และคุณลักษณะของอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง 17212.01 123318
17212 แต่งหน้าสำหรับบทบาทการแสดงได้แก่ บทพระ บทคนชรา 2. สามารถแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ หรืออาชีพของการแสดงนั้น ๆ 17212.02 123319

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับผิว..ความรู้เกี่ยวกับสี แสงและเงา การทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้า
ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
    N/A
(ง) วิธีการประเมิน
    1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
    2. สอบสัมภาษณ์
    3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    คำอธิบายรายละเอียด
         มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้สี การเลือกสีให้เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของบาดแผลต่าง ๆ มีความรู้เรื่องคุณลักษณะของวัยวุฒิ แต่และวัย และบุคลิลักษณะของอาชีพในแต่ละอาชีพ ความรู้เรื่องวัยวุฒต่าง ๆ เพื่อและคุณลักษณะของอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง แต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษตามความต้องการเทคนิคพิเศษการแต่งหน้าด้วยซิลิโคน สามารถนำไปประกอบวิชาชีพแต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษได้จริง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษซิลิโคน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ 1. การถอดพิมพ์หน้านักแสดง 2.การแกะแบบการแต่งหน้า 3. เทคนิคการปั้น 4.การทำแม่พิมพ์5. วิธีการผลิตชิ้นงานซิลิโคน และ  การทำชิ้นงานแต่งกับนักแสดง
        มีความรู้เรื่องลักษณะของบาดแผลชนิดต่าง ๆ. สามารถใช้เครื่องสำอางสำหรับตกแต่งบาดแผลต่าง ๆ ได้พื้นฐานการแต่งหน้าและการสร้างรอยกรีดแผลลึกยาว และแผลเป็น การแต่งหน้าขั้นพื้นฐานและลักษณะใบหน้าแบบพื้นฐาน ทรงผม รอยกรีด แผลลึกยาว และแผลเป็น
การแต่งหน้าตามหน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วย การแต่งหน้าแบบสากลที่เน้นการทำงานได้จริงแบบมืออาชีพ 4 แบบคือ
          ศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน  ความรู้และทักษะ พร้อมพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญ เพื่อที่จะก้าวไปเป็น MAKE UP ARTIST มืออาชีพหรือครูสอนแต่งหน้า  สามารถรับงานแต่งหน้าสวยงามได้ทุกประเภท เช่น แต่งหน้าเจ้าสาว รับปริญญา งานกลางคืน ฯลฯ
          ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ด้านวงการบันเทิงทุกประเภท  เทคนิคการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในวงการโดยเฉพาะ เช่น งานแฟชั่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ งานบันเทิงทุกประเภท
          ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ  การแต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษ การตกแต่งบาดแผลทุกประเภท การแต่งแก่ แต่งหน้าผี อสูรกาย และติดหนวดปลอม
          ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง  เทคนิคพิเศษแบบฮอลลีวู้ด เช่น การหล่อหน้ากากยาง หล่อชิ้นเนื้อหรืออวัยวะเพื่อการตกแต่ง ฯลฯ (สำหรับงานสเปเชียลเอ็ฟเฟ็ค
นอกจากนี้ยังมี นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า “AirBrush” หรือ “พู่กันลม” อันเป็นเทคนิคการแต่งหน้ามีความละเอียดสูงระดับ HD ซึ่งเหมาะกับยุคทีวีดิจิตอลที่จะเห็นความละเอียดของผิวทุกอณู โดยการพ่นละอองสีอันบางเบาลงบนผิว ทำให้เกิดความละเอียดราวกับผิวหุ่น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2.สอบสัมภาษณ์
3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ