หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แต่งหน้าสำหรับละครเวที โขน ละครไทย งานพรมแดงที่มีส่วนประกอบของแสง

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-4-103ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แต่งหน้าสำหรับละครเวที โขน ละครไทย งานพรมแดงที่มีส่วนประกอบของแสง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การแต่งหน้าสำหรับละครเวที ละครเพลง การแสดงบนเวที
โขน ละครไทย งานพรมแดง ซึ่งมีส่วนประกอบของแสง+สีบนเวที หรือ พิธีกรงานทั่วไป


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างเสริมสวย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•    กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
•     คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
•    ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
•    พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
•    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
17121 เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสี 1. ใช้โทนสีและมีความรู้เรื่องโทนสีสำหรับใบหน้า 17121.01
17121 เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสี 2. สามารถออกแบบโทนการแต่งหน้าให้เข้าชุดการออกงานของพิธีกร 17121.02
17122 แต่งหน้า เติมสีสันบนใบหน้าให้สอดคล้องกับแสงสีของงาน 1. ใช้แสงและเงา มีความรู้เรื่องแสงและเงาในการแต่งหน้าให้มีมิติ 17122.01
17122 แต่งหน้า เติมสีสันบนใบหน้าให้สอดคล้องกับแสงสีของงาน 2. สามารถออกแบบโทนการแต่งหน้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการดำเนินรายการ 17122.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการใช้สีสัน สร้างมิติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ความรู้เกี่ยวกับผิว แสงสว่าง สี
.ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
    N/A
(ง) วิธีการประเมิน
    1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
    2. สอบสัมภาษณ์
    3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข)คำอธิบายรายละเอียด
แต่งหน้าพิธีกร ผู้ดำเนินรายการสำหรับธุรกิจบันเทิงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้สี การเลือกสีให้เหมาะสม สามารถวิเคราะห์องค์รวมโดยรวมเพื่อให้การแต่งหน้าเหมาะสมกับเสื้อผ้า ใบหน้า และ ทรงผมสามารถให้คำปรึกษาด้านความงามเพื่อแก้ปัญหาความงามให้ลูกค้าได้เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการดำเนินรายการ สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง และสีสำหรับการดำเนินรายการ มีความรู้เรื่องแสงและเงา สามารถออกแบบโทนการแต่งหน้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการดำเนินรายการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1.สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2.สอบสัมภาษณ์
3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ