หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-4-102ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิงสำหรับพิธีกร ละครทีวี
พิธีกร ผู้ประกาศข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่ง โฆษณา ดาราภาพยนตร์
ประกอบการแสดงในภาพยนตร์
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">  เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการแสดง  สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง
และสีสำหรับการแสดง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">อาชีพช่างเสริมสวย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•    กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
•     คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
•    ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
•    พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
•    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
17111 เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการแสดง 1. มีความรู้เรื่องโทนสีสำหรับใบหน้า 17111.01 123308
17111 เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการแสดง 2. สามารถออกแบบโทนการแต่งหน้าให้เข้ากับบทบาทการแสดง 17111.02 123309
17112 สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง และสีสำหรับการแสดง 1. มีความรู้เรื่องแสงและเงา (Shading) 17112.01 123310
17112 สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง และสีสำหรับการแสดง 2. สามารถโทนการแต่งหน้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการแสดง แสง และสี 17112.02 123311

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับผิว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
        N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
    N/A
(ง) วิธีการประเมิน
    1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
    2. สอบสัมภาษณ์
    3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด
แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิงสำหรับศิลปิน ดาราภาพยนตร์ ประกอบการแสดงในภาพยนตร์ โขน ละคร เพื่อประกอบฉากหรือการโชว์ตัว   เตรียมสภาพผิวหน้า จัดหาเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแสงและสีสำหรับการแสดง  สร้างสีสันและมิติของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ แสง และสีสำหรับการแสดง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2.สอบสัมภาษณ์
3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ