หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-4-100ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า
วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริมให้สวยงามขึ้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างแต่งหน้าพื้นฐาน Makeup Artist


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•    กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
•    คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
•    ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
•    พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
•    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
15211 วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า 1. สามารถแยกแยะใบหน้าแต่ละแบบได้ 15211.01
15211 วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า 2. สามารถออกแบบการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกได้ 15211.02
15212 วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริมให้สวยงามขึ้น 1. สามารถวิเคราะห์จุดเด่นเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง 15212.01
15212 วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริมให้สวยงามขึ้น 2. สามารถเสริมจุดเด่นและลดจุดด้อยของใบหน้า 15212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">สามารถแยกแยะเค้าโครงใบหน้าแต่ละแบบได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของใบหน้าแต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
1.    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
        N/A
2.    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
        N/A   
3.    คำแนะนำในการประเมิน
    N/A   
4.    วิธีการประเมิน
    1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
    2. สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    คำอธิบายรายละเอียด
     ทำการวิเคราะห์สภาพผิวและเค้าโครงหน้าเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวเพื่อใช้ในการแต่งบำรุงผิวและแต่งหน้า วิเคราะห์รูปหน้าที่ตรงกับประเภทรูปหน้า วิเคราะห์จุดเด่นและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและเสริมให้สวยงามขึ้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก    
2. สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ