หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WEL-VHM-3-026ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ ตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างเชื่อมแม็ก ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
AWS D1.1 Structure welding code steelISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawingISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion–Part 1: SteelsISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded)-quality levels for imperfectionAWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1060601 เชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อและบันทึกข้อมูลการเชื่อม

1. ปฏิบัติการเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ ตามใบงาน ได้อย่างถูกต้อง

1060601.01 154726
1060601 เชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อและบันทึกข้อมูลการเชื่อม

2. บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ ได้อย่างถูกต้อง

1060601.02 154727

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ความสามารถเชื่อมแม็ก ตามแบบงานรอยต่อชนท่อ
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมือในงานเชื่อม
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเชื่อมแม็ก

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเชื่อมแม็ก เช่น การจุดอาร์ก เทคนิคการเชื่อมแนวราก การเชื่อมแนวเติม การเชื่อมแนวทับหน้า การส่ายหัวเชื่อม การต่อลวด เป็นต้น
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมรอยต่อชนท่อ
2. บันทึกข้อมูลการเชื่อม
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเชื่อม รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อม ชิ้นงานเชื่อม รอยต่อเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อมการปรับตั้งขั้วเชื่อมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเชื่อม การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเชื่อม ขั้นตอนการเชื่อมแม็ก ความปลอดภัยในงานเชื่อมและการป้องกันอันตราย การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลการเชื่อม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบสั่งงานเชื่อมและแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
การปฏิบัติงาน ให้คำนึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม สถานทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเชื่อม
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ปฏิบัติงานภายใต้สถานที่ ที่กำหนดและใช้เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมอย่างเหมาะสม
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ ได้แก่ ชื่อและรุ่น เครื่องเชื่อม กระแสไฟ แรงดันเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเชื่อม ชนิดลวดเชื่อม ช่างเชื่อม จำนวนระดับการเชื่อม
3. ชิ้นงานสอบในตำแหน่งท่าเชื่อมดังกล่าว สามารถรับรองถึงตำแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ ได้ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1
4. สถานที่ทำงานต้องทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเชื่อมอย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน
5. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อม ได้แก่ เครื่องเชื่อม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับชิ้นงาน     
6. บริเวณการเชื่อมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
2) ใบสั่งงานเชื่อม
3) แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ