หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสม

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-013ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
401111 ศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 401111.01 89761
401111 ศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 401111.02 89762
401112 วัดระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อกำหนดแนวทางการสอนการฝึกอบรม 1. เลือกเครื่องมือที่ใช้วัดระดับความรู้ของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ถูกต้อง 401112.01 89763
401112 วัดระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อกำหนดแนวทางการสอนการฝึกอบรม 2. นำผลการวัดไปประเมินความต้องการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการฝึกอบรม 401112.02 89764

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ