หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พิจารณาจัดหาช่องทางการรับชำระเงินด้วยระบบการชำระเงินสดและอีเล็กทรอนิกส์ Electronic Payment

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พิจารณาจัดหาช่องทางการรับชำระเงินด้วยระบบการชำระเงินสดและอีเล็กทรอนิกส์ Electronic Payment

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
107411 จัดให้มีอุปกรณ์การชำระเงินจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งบัตรเดบิต เครดิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยขออนุญาตการใช้จากธนาคาร หรือการมีระบบการชำระเงินที่ขออนุญาตใช้จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยองค์กรเอง และมีเคาน์เตอร์รับชำระเงินทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต ที่มีความสะดวก ปลอดภัยถูกต้องสำหรับลูกค้า 1. จัดหาอุปกรณ์การชำระเงินจากบัตรเดบิตและบัตรเครดิต และเงินอิเล็คทรอนิกส์โดยขออนุญาตการใช้จากธนาคารหรือการมีระบบการชำระเงินที่ขออนุญาตใช้จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยองค์กรเอง 107411.01 89580
107411 จัดให้มีอุปกรณ์การชำระเงินจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งบัตรเดบิต เครดิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยขออนุญาตการใช้จากธนาคาร หรือการมีระบบการชำระเงินที่ขออนุญาตใช้จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยองค์กรเอง และมีเคาน์เตอร์รับชำระเงินทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต ที่มีความสะดวก ปลอดภัยถูกต้องสำหรับลูกค้า 2. จัดให้มีเคาน์เตอร์รับชำระเงินทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิตที่มีความสะดวก ปลอดภัยถูกต้องสำหรับลูกค้า 107411.02 89581
107412 จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการชำระเงินของธนาคารที่กำหนดและมาตรฐานตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 1. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการชำระเงินของธนาคารที่กำหนดและมาตรฐานตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 107412.01 89582
107412 จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการชำระเงินของธนาคารที่กำหนดและมาตรฐานตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 2.จัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการชำระเงินของธนาคารที่กำหนดและมาตรฐานตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 107412.02 89583

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ