หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้า ผ่านแดน (cross border)

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-3-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้า ผ่านแดน (cross border)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03311 ประสานงานลูกค้าที่ต้องการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนเพื่อรวบรวบรายละเอียดการ ผ่านแดน 1. ลูกค้าที่ต้องการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนได้รับการติดต่อเพื่อขอรายละเอียดในการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03311.01 2545
03311 ประสานงานลูกค้าที่ต้องการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนเพื่อรวบรวบรายละเอียดการ ผ่านแดน 2. เอกสารการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนมีการเตรียมเพื่อรวบรวบรายละเอียดการผ่านแดนได้อย่างครบถ้วน 03311.02 2546
03312 จัดทำเอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาตนำสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดน 1. เอกสารบัญชีสินค้ามีการจัดทำรายละเอียดเพื่อการขออนุญาตนำสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดนได้อย่างถูกต้อง 03312.01 2547
03312 จัดทำเอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาตนำสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดน 2. เอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาตนำสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดน มีการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 03312.02 2548
03313 ชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment และชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ 1. สินค้าผ่านแดนได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment และชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆอย่างถูกต้อง 03313.01 2549
03313 ชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment และชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ 2. สินค้าผ่านแดนได้รับการชำระภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment และชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆอย่างถูกต้อง 03313.02 2550

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ