หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-7-165ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การวางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการกำหนดฟังก์ชันขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบ รวมทั้งวิเคราะห์เงื่อนไขความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้องกัน และกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การวางแผนออกแบบและประสานรวมระบบสื่อสารของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์เงื่อนไขความปลอดภัยระบบสื่อสารของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ วิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบสื่อสารพร้อมกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

การออกแบบและประสานรวมระบบทางกลของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบอัตโนมัติ โดยเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ เขียนผังลำดับการควบคุม แผนดำเนินการประสานระบบรวมถึงแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการ

การออกแบบและประสานรวมระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ เขียนผังลำดับการควบคุม จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบ และแผนป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ

 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI05111 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิต เพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานผลิต 1.1 กำหนดฟังค์ชั่นการทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมที่สนองตอบความต้องการของงานออโตเมชั่น ในระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตได้ SI05111.01
SI05111 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิต เพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานผลิต 1.2 กำหนดเงื่อนไขอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานผลิต SI05111.02
SI05112 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบไฟฟ้าโรงงานผลิต 1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิต SI05112.01
SI05112 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบไฟฟ้าโรงงานผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิต SI05112.02
SI05113 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบสื่อสารในโรงงานผลิต ที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ 1.1 บอกขั้นตอนการทำงานของระบบสื่อสารในโรงงานผลิต SI05113.01
SI05113 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบสื่อสารในโรงงานผลิต ที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ 1.2 กำหนดเงื่อนไขความปลอดภัยให้แก่ระบบสื่อสารในโรงงานผลิต SI05113.02
SI05114 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบสื่อสารโรงงานผลิต 1.1 บอกขั้นตอนการทำงานของระบบสื่อสารในโรงงานผลิต1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบสื่อสารในโรงงานผลิตได้ SI05114.01
SI05114 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบสื่อสารโรงงานผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบสื่อสารในโรงงานผลิตได้ SI05114.02
SI05115 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบทางกลในโรงงานผลิต 1.1 กำหนดฟังค์ชั่นการทำงานระบบทางกลที่สนองตอบความต้องการของงานออโตเมชั่น ในระบบทางกลโรงงานผลิตได้ SI05115.01
SI05115 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบทางกลในโรงงานผลิต 1.2 กำหนดเงื่อนไขอุปกรณ์ป้องกันระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05115.02
SI05116 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบทางกลในโรงงานผลิต 1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05116.01
SI05116 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบทางกลในโรงงานผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบทางกลในโรงงานผลิตได้ SI05116.02
SI05117 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบสั่งการในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบสั่งการในโรงงานผลิต 1.1 กำหนดฟังค์ชั่นการทำงานระบบสั่งการที่สนองตอบความต้องการของงานออโตเมชั่น ในระบบสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05117.01
SI05117 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบสั่งการในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบสั่งการในโรงงานผลิต 1.2 กำหนดเงื่อนไขอุปกรณ์ป้องกันระบบสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05117.02
SI05118 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบสั่งการในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบสั่งการในโรงงานผลิต 1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบสั่งการในโรงงานผลิตได้ SI05118.01
SI05118 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบสั่งการในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบสั่งการในโรงงานผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบสั่งการในโรงงานผลิต SI05118.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การวิเคราะห์

2) การวางแผน

3) การออกแบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) อุปกรณ์ไฟฟ้าและการทำงาน

2) ระบบสื่อสารและการทำงาน

3) ระบบ ลีน

4) ระบบ TPM

5) Single line Diagram

6) Power line Diagram

7) ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

8) ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ในระบบสื่อสารในโรงงานผลิต

9) แบบ และระบบทางกลในโรงงานผลิต

10) แบบและวงจร ระบบควบคุมและสั่งการในโรงงานผลิต

11) เทคโนโลยี เซ็นเซอร์

12) อินสทรูเม้นท์

13) การบริหารโครงการ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอยินดีต้อนรับ